Varia

G1 Documentatie betreffende hangscheepje in de St. Jacobskerk, aangeboden 1994.

G2 Loodsengedicht 1910-1919

G3 Artikel "Een reisje van 14 dagen met een loodskotter op zee" - door R. Zwolsman in 1932 gepubliceerd in orgaan Loodsenvereniging "Nederland".

G4 "Herinneringen uit mijn zeiltijd" - artikel door Bram Goedhart, oud-loods 1961 Zie Lootsluyden en Hystoriën.

G5 Fotokopie van krantenberichten, verslagen, publicaties over de aanvaring van de "Zuiderdijk" en de "Ezardian", die veel belangstelling kreeg. 1922

G6 "Lood, loods en Piloot" - Artikel over herkomst van die woorden.

Bij het artikel is een foto gevoegd van een grafzerk uit 1529, in de St. Jacobskerk te Vlissingen, waarop het woord ''piloot".

G7 Diverse artikelen over de herkomst van de shanties o.a. artikel "Under sail in the last of the clippers" 1936.

G8 Kopie van: "Dierick Ruyters- Zeeuws Wegvoorbereider van de West Indische Compagnie", artikel door Doeke Roos.

Dierick Ruyters, Zeeuw, schreef in 1623 het boek, "Toortse der Zeevaert" waarin hij verslag doet van zijn vele reizen naar Brazilië en West-Indië en West-Afrika. Op de geïllustreerde omslag wordt Dierick Ruyters vermeld als Piloot. Fotokopie.

G9 Legaat van L.A. Brandt dd. 1992 te besteden aan een verlichtingsinstallatie van de toren van de St. Jacobskerk te Vlissingen. Met de hand gekopieerd door Jacques Deijnen.

G10 "Psalmen zingen". Werd ook aan boord van de vroegere (zeil)loodsvaartuigen van het Ned. Loodswezen gedaan. Algemene informatie.

G11 Artikelen over aangespoelde lichamen van verdronken zeelieden waaronder: Het graf van de Deense stuurman (overleden 1883) Ch.A.H. Nisfen in het waterwingebied te Oranjezon.

G12 Stichting Behoud Loodsensteiger . Artikel + foto.

G13 Afschrift van de Scheepsverklaring van 27 januari 1702 van het Vlissingse schip "Keurvorst van Beijeren"- van de reis Cadiz- Amsterdam.

G14 Artikelen uit 1995 over mislukt plan om opgelegd lichtschip "Noord-Hinder" als museumschip naar Vlissingen te krijgen.

G15 Artikelen over (Zeeuwse) walvisvaart en walvisvangst. Reisjournalen 1633 en 1635 van Michiel Adr. de Ruyter als stuurman aan boord van"de Groene Leeuw".

G16 "Het lof der zeevaart". Gedicht ( 6 bladzijden) van Joost van Vondel. (1623)

G17 Tuigtekening van een driemast volschip.

Masten, staand tuig en langsscheepse zeilen; razeilen met ra's en brassen.

Naar H, Manhoudt jr. "Zeilschepen en hun tuigage" - Amsterdam 1946.

G18 Diverse artikelen waaronder: Romeinse maritieme activiteiten in en rond onze streken. Nehalennia, votiefaltaren en andere vondsten.

De ontwikkeling van de Scheldeloop van de Romeinse tijd tot heden.

G19 "Carausius- een Menapiër die van loods tot Romeins keizer werd".

Het loodswezen in de Romeinse tijd- Een artikel over o.a., Nehalennia-altaren waarop de inscriptie ACTORNAVIS = loods voor komt.

G20 Cauri-schelpjes. Deze dienden in de VOC- en WIC-tijd als betaalmiddel op de West-Afrikaanse kust. Aldaar konden tijdens de slavenhandel slaven worden gekocht die met de WIC-schepen naar Brazilië en Curaçao werden vervoerd. Uitgebreid dossier met informatie hierover en een aantal van deze tropische schelpjes die met VOC-schepen vanuit o.a. Ceylon hier werden aangevoerd. Schelpjes werden (worden) nog steeds op Walcherse stranden gevonden, afkomstig uit VOC-scheepswrakken.

Plus zakje met enige cauri's.

G21 Hangscheepje in de St. Jacobskerk te Vlissingen, (hoogaars " VLI - 35 " ). In 1998 aan de kerk aangeboden t.g.v. de restauratie van die kerk.

G22 Portolaan, naam van zowel zeilaanwijzingen als manuscript-zeekaarten uit de dertiende en veertiende eeuw. Beschrijving en foto van zo'n kaart.

G23 Artikelen, krantenknipsels etc. over de eerste lichtboei in de Westerschelde - Sardijngeul 1907. Boei op kosten van het Rijk gerestaureerd, staat bij de bioscoop Cinecity te Vlissingen.

Rode verfschilfer als monster van de kleur verf zoals deze tot 1980 op vuurtorens, boeien, tonnen en lichtschepen werd gebruikt.

G24 Ongedateerd boekje: Het Lebuinus Extract- Brochure omtrent de betonning van Waddenzee en Zuiderzee door de stad Campen - 1527. Het leggen van tonnen in de zeegaten der Noordzee door de stad Campen. (Ex. Archief van der Graaf)

G25 Kopie uit "Vroeg Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland" 1995

G26 Catalogus Glerum Auctioneers, Nautica 12 aug. 1990

G27 Agenda Zeeuws Genootschap der Wetenschappen 1998 met nautische afbeeldingen.

G28 Havenreglement Havens van Vlissingen 1970

G29 Kopie uit "The Temple of Nehalennia at Domburg" door Ada Hondius Crone 1955.

G30 Kopie uit "The Ship in the Medevial Economy 600-1600 door Richard W. Unger 1980

G31 Kopie van boekwerk "Sailing Directions for the coasts of France, Belgium and Holland", 1913.

G32 Documentatiemapje over boerderij "Klein Berkenbos" op Walcheren waarin oude scheepstekeningen op hout gevonden zijn.

G33 Boekje 'Vragen over de koopvaardij" Enquête omtrent "den toestand van de Nederlandsche koopvaardijvloot" uit 1874 en de achteruitgang van de handelsvloot.

Auteur Prof. Dr. Femme S. Gaastra 20 februari 2004.

G34 Binnenvaart Politiereglement 1984, 2x: 7e druk 1992 en 11e druk 1995.

G35 Krantenartikelen betreffende het boekje Archiefinventarisatie Loodswezen in Zeeland 1835 - 1950 datum 26-06-1988.

G36 "Een blik zeewaarts vanaf de Walcherse duinen en dijken". Kopie artikel van Doeke Roos uit Walacria een kroniek van Walcheren, Het Walchers jaarboek deel 2 1989 over loodsen, bebakening, betonning, banken en geulen.

G37 Twee periodieken "Den Spiegel" jaargang 19 No.4 2001, jaargang 21 No.2 2003. Artikel "Het 'desseyn" van 1696 en de maatregelen tegen de Franse commissievaart in de Scheldemond door Johan Francke; en themanummer over de PSD.

1 exemplaar Register op Den Spiegel 1982-2002

G38 Programmaboekje Herdenkings- en Bevrijdingsconcert in St. Jacobskerk 6 november 2004; plus transcriptie van toespraak Guido van Rooij, vz. RLCS (in het Engels)

G39 Kopie van extra nummer van het personeelsorgaan der N.V. Koninklijke Maatschappij "De Schelde"te Vlissingen ter gelegenheid van de De Ruyter-herdenking in het jaar 1957.

G40 Verzameling artikelen over schiemanswerk en zeilnaaien.

G41 Catalogus van de Zeeuwse Bibliotheek Middelburg over Expositie "Van Raderboot tot Jumboferry" september 1988.

G42 Inhoudsopgave van tijdschrift "De Wete" 1971 - 2001 waarin verwijzingen naar artikelen over het Loodswezen.

G43 Twee krantenartikelen: Antwerpse havenstaking 1965; Het zware water Westerschelde (met o.a. Leen Polderman) 1967.

G44 Aantekeningen van Jacques Deijnen over loodsen voorkomend in het boek "Twee eeuwen varen en vechten" van Doeke Roos.

G45 Documentatie over de stranding van de Oostenrijkse brik "Pegno d'Amizicia" op 25 oktober 1852. Opvarenden gered door de loodsschokker van Brouwershaven. (Zie Collectie-VNLS 6.VI-23).

G46 Zeeaanvaringsreglement 1976 met Toelichting; vragen Rijnvaart Politiereglement (geen datum); Examenreglement Schippersdiploma Binnenvaart 1986; Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee 1972.

G47 Verzameling van woorden en uitdrukkingen door loodsen op de loodsboot gebruikt in de jaren 1950. Gemaakt door J. Roose, oud- hoofdmachinist op de loodsboot dd. 9 aug. 1989.

G48 "Sauvons Anvers!" De maritieme toegangsweg van de haven van Antwerpen vanuit bedrijfshistorisch perspectief (1870-1940). Drukwerk door Stephane Hoste en Reginald Loyen in NEHA-JAARBOEK 2002.

G49 Trends and Challenges in Comparitive Port History: The case of Antwerp and Rotterdam.

Drukwerkje door Ferry De Goey, Reginald Loyen en Hugo van Driel. (Buenos Aires juni 2002).

G50 Documentatie over diverse exposities en deelname daaraan verzameld door Jacques W. Deijnen

G51 Negen loodswezen kalenders 1995 t/m 2003 getekend door Jan Sanders.

G53     Beschrijving van de houtgravures nrs. VNLS 6.IV-99 t/m 101. Kopieën uit blad “Eigen Haard” gedateerd 1875.

G54     Vijf boekjes Belgische Loodsen Sport Vereniging 1 april 1977-23 mei 1981.

G55     Artikel “Vlissingen als reddingstation 1873-1940”

G56     Artikel over de stranding van de Oostenrijkse Brik “Pegno d’Amizicia” 25 oktober 1825.

G57     Infokrant van Dick de Velde, kunstschilder, waarin gedrukte verklaring van loods Martinus Johannes van de Velde, overlevende van de ontploffing van kannoneerboot No. 2 (Van Speijck, 8 februari 1831).

G58     “Het einde van het passagiersschip “Christiaan Huygens” op 26 augustus 1945” Artikel van onbekend auteur. Verder nog een origineel passagebiljet van een passagier van dit schip van 28 augustus 1935.

G59     Twee plakboeken met krantenknipsels e.d. honderd jarig bestaan VNLS 1984 (Afkomstig van Gé Franssen)

G60     Twee plakboeken met krantenartikelen scheepsongevallen Westerschelde 1980 – 1996 afkomstig van Gé Franssen.

G61     Scheepsongevallen op de  Westerschelde over de periode 1966 – 1978. (Rijkswaterstaat 1981).

G62     Den Spiegel jaargang 23 no. 4 2005 met artikel “Slag om de Schelde en betrokkenheid van de Scheldeloodsen.

G63     Boekje “Mijlenlijst” met tabellen en kaartje van de Rede van Vlissingen uit 1948 om de snelheid van het schip te bepalen. Met briefje van  Directeur loodswezen 4e en 5e distr. J.A. van Beusekom aan directeur loodswezen Vlissingen met dankbetuiging voor de verleende assistentie en de gastvrijheid voor de “Rigel” bij het tonnenmagazijn. 28 april 1969.

G64     “Schipperen op de Schelde” 150 jaar Scheldereglement, boekje n.a.v. tentoonstelling Maritiem Muzeeum Vlissingen 1994.

G65     Boekje Eerst Hulp bij Ongelukken met instructies en afbeeldingen ca. 1935. Afkomstig van de zeeloods C.G. van der Eijk.

G66     Tijdschrift De Wete van 3 juli 2013 met artikel over het leven en werken aan boord van Lichtschip Noord-Hinder.

G67     “Kringen in het water” Gidsje van tentoonstelling in GAV over omgeving Dokhaven, 2013.

G68     Boekje met Onderrichtingen inzake gezondheidsmaatregelen in België welke de loodsen moeten naleven (invoege sedert oktober 1952). Ingesloten een Belgisch Loodscertificaat (model 1913).

G69     Krantenartikel over het “Venusstraatje” de rosse buurt van Vlissingen door dokter A.C. van Dijk. Later Noordzeestraat.

G70     Drie brochures uit beginperiode van het geprivatiseerd Loodswezen.

G71     Themanummer van de PZC “Vlissingen Maritiem”, 13 juni 1984.

 

G72     Documentatie over “Schottelclub en schottelvaartuigen”. Archief Frans de Boer.

G73     Documentatie over (Marine) stoomsloepen en vaartuigen. Archief Frans de Boer.

G74     Documentatie over Bebakening en Kustverlichting in Nederlandsch Oost Indië. Archief Frans de Boer.

G75     Certificaat behorende bij beeldje Vlissingsche Loods. Zie VNLS 15.XV-76 gedateerd 22-04-2016. T.L.V. 45 jaar Scheldeloodsenkoor.

G76     “Onder de Loodsvlag”, orgaan van de Curaçaose Loodsenvereniging. Uitgave mei 1973.