Stukken van algemene aard

A1.      Koninklijk Besluit betreffende het oprichtingsstatuut van 27 juni 1884 met

een begeleidend schrijven van 3 juli 1884

Handgeschreven statuten van 19 mei 1884 en verbeteringen van 22 dec. 1888

Koninklijke Besluiten (8stuks) betreffende wijziging statuten dd. 3 feb. 1889, 4 juli 1896;

      2 maart 1902; 13 maart 1909; 29 maart 1915; 25 sept. 1916;

      17 juli 1964; 16 maart 1974.

 

A2       Boekje met statuten en reglementen dd 19 mei 1884, gewijzigd 22 dec. 1888 en

goedgekeurd bij KB 27 juni 1884 no.33 en KB 3 feb. 1889 no.32, met namenlijst van het bestuur van 1889.

 

A2a     Drankvergunning van de gemeente Vlissingen voor het pand Beursplein D 33, 15 juli 1884. (Gebouw aan de Westdijk uit 1884)

            Drankvergunning voor pand Noordzee-boulevard D 36, 27 april 1889 en vernieuwde vergunning, aangevraagd door de kastelein der Sociëteit Marinus Huijsse gedateerd 17 februari 1905 (op zelfde blad).

Boekje met Voorwaarden en Verplichtingen van den Kastelein, 14 feb. 1902      

            Drankwet Vergunning van 27 april 1889

            Arbeidscontract van de Kastelein van de Sociëteit 1936

 

A2b     Wijziging van de Statuten met naamlijst bestuur w.o. A. Hoek, President, 1909

 

A2c     Afschrift drankwet vergunning voor verschillende panden, 1914-1950. (in ZEER slechte staat zo goed mogelijk gerestaureerd). Bovenste lade kaartentafel.

            Voor de panden Zeilmarkt 1914, Boulevard de Ruyter 1916, Paul Krugerstraat 54 1942

            Beursplein 11 1949, Boulevard de Ruijter 8 1950. (In bovenste la kaartentafel)

 

A3       Bestek en voorwaarden bouw sociëteit juli 1888

Gemeenteraadsbesluit Vlissingen aankoop grond Noordzee Boulevard 22 juni 1888

 

A4       Overdruk uit de Vlissingsche Courant van 21 juni 1889 over de inwijding van het Sociëteitsgebouw van het Nederlandsch Loodswezen Donderdag 20 juni 1889 met duplicaat hiervan

 

A5       In- en uitgaande correspondentie:

                  Uitnodiging van burgemeester Tutein Nolthenius van Vlissingen, voorzitter van de Mij. Tot het Nut van het Algemeen aan de SNL om deel te nemen aan de eerste steenlegging voor het voetstuk van het standbeeld van Michiel de Ruyter op 7 juli 1894

                  Brief van burgemeester Smit over de aanbieding erelidmaatschap van de SNL 18 juli 1884

                  Brief van burgemeester Tutein Nolthenius over de aanbieding van de portretten van het Koninklijk paar voor de sociëteitszaal 16 juni 1889

                  Kopie van bedankbrief van de Sociëteit Nederlandsch Loodswezen aan Burgemeester Tutein Nolthenius dd. 21 juni 1889. (Origineel Gemeente Archief Vlissingen).

                  brief van Mr. W.A. van Hoek, advocaat te Middelburg 29 okt. 1889

                  brief van het bestuur sociëteit aan de raad te Vlissingen over het opknappen van de straat voor de sociëteit december 1889

brief van Dhr. en Mevr. Spanjaard, 's Gravenhage, 18 maart 1891

                  brief van een lid der 2e Kamer aan loodsschipper Hoek, 21 mei 1892

                  brief van de Commissaris der Loodsen te Maassluis, 4 augustus 1892

                  brief van Kempen & Zn. Zilverfabriek te Voorschoten, 22 aug. 1892

                  brief van de Commissaris der Loodsen te 's Gravenhage, 22 nov. 1892

                  brief van Mevr. Spanjaard, 's Gravenhage, 3 dec. 1892

                  brief van de Commissaris der Loodsen te 's Gravenhage, 7 dec. 1892

                  brief van mr. W.A. van Hoek, advocaat te Middelburg, 5 juni 1896

                  brief van W.R. Spindler Tudor Hansen, Hampton Wick, 14 okt. 1898

brief van het bestuur van de loodsenvereniging Recht door Zee te Den Helder, dec.1897

brief van Comité tot ondersteuning van de opvarenden van het ss. Prins Willem II van de Kon. Westindische Maildienst te 's Gravenhage, 1 juni 1910

 

A6       Overdruk uit de Nieuwe Vlissingsche Courant van 29 juni 1909 met verslag van het 25-jarig Jubileum van de Sociëteit Nederlandsch Loodswezen op maandag 28 juni 1909 met twee duplicaten

 

A7                   Lijst van Bestuursleden die in het bezit zijn van bestuursinsigne en een sleutel

van de bibliotheek 1915 - 1920 (Handgeschreven op lijntjespapier)

 

A8       Twee identieke reglementen van orde

            Een gewijzigd reglement van orde ca. (1945-1963?) P. van Es voorzitter.

            Een carbon afschrift van reglement van orde met namenlijst bestuur P. van Es

            Boekje met Statuten en Huishoudelijk reglement van 29 dec. 1936 met namen

            van het bestuur.

            Statuten en huishoudelijk reglement met bestuurslijst P. van Es ongedateerd.

            Bijvoegsel tot Nederlandsche Staatscourant no.34 van 19 en 20 feb. 1937

 

A9       Verslag van Vergadering tusschen Loodsbestuur en Loodspersoneel i.v.m.

            het weder opgang brengen van de Vereniging te Terneuzen, 30 nov. 1945

 

A10     Handgeschreven brief van P. van Es, voorzitter, aan de directeur van het Loodswezen over de herbouw van de sociëteit, 16 juni 1946.

(Carbon)afschrift van brief betreffende de herbouw van de Sociëteit van de Inspecteur Generaal van het Loodswezen, 11 juni 1948.

Brief aan P. van Es, voorzitter, betreffende de herbouw van de Sociëteit in 1950, Veere, 18 augustus 1961 met handgeschreven begeleidende brief, ondertekening onbekend.

 

A11     Uitnodiging voor de opening van de Loodsen Sociëteit op 15 aug. 1950.

            Openingsrede van de voorzitter 15 aug. 1950.

 

A12     Diploma 's van erelidmaatschap 15 augustus 1950:

            J.H. de Bruyn; F. van der Schaaf; Dr. A. Staverman; F. de Ruyter; B. Therie

            en elf blanco exemplaren.

 

A13                 8 brieven aan F. Jilleba die in 1951 een reünie organiseerde voor de

gepensioneerden met namenlijstje.

 

A14     Artikel van Kees (C.M.) Kole in Jaarboekje genaamd "1884-1967" betreffende de

            oprichting van de Sociëteit.

            2 ansichtkaarten van het Beursgebouw ca. 1930

            Kopieën uit een Jaarboekje van de Vereniging betreffende de sociëteit.

 

A15     Afschrift van Notariële akte van 26 mei 1981, "Akte van Statuten wijziging"

 

A16     Presentieboek Algemene ledenvergadering. Vanaf mei 1882 t/m maart 1884, december 1900 t/m mei 1910, nov. 1914 t/m januari 1934, 1955, 1957, 1960

                       

A17     Notulenboek bestuursvergaderingen 1913 t/m 1961

                       

A18     Notulenboek bestuursvergaderingen 1962 t/m 1972

                       

A19     Notulenboek algemene ledenvergaderingen 1946 t/m mei 1972

                       

A20     Bestuursmededelingen 1951 t/m 1957

                       

A21     Klachtenboek van de Sociëteit Nederlandsch Loodswezen 1908 t/m 1915

 

A22     Programma feestavond ca. 1970 o.l.v. R.Visser m.m.v. E. Heugen, A.M. v. Es, e.a.

 

A23     Inventaris bibliotheek VNLS en verkoop hiervan 21 juni 1989.

 

A24     Uitnodiging heropening Loodsensociëteit 25 maart 1994 (na de brand) met programma boekje(s)

 

A25     Receptieboek vermoedelijk t.g.v. feest 100 jarig bestaan sociëteit 1984

 

A26     Foto en kopiebrief peiltafel Keizershoofd sept. 1983.

 

A27     Documentatie envelop met foto's, artikelen, brieven, etc. betreffende het door ons in bruikleen gegeven scheepsmodel van de trunkdektanker "Aruba" aan het Curaçao Maritiem Museum te Willemstad Curaçao. 2003-2005.

 

A28     Serie van 19 afdrukken van oude ansichtkaarten met de sociëteiten op de Boulevard van Vlissingen. (bron CD Vlissingen in oude ansichtkaarten)

 

A29     Lijst van het ledenbestand van de VNLS 01-10-1995.

 

A30     Introductieboek der Sociëteit "Nederlandsch Loodswezen" te Vlissingen. Vanaf 20 juni 1899 tot en met 27 juni 1984. In dit boek worden introducees vermeld met hun naam, beroep en woonplaats en degene die ze uitnodigt.

Bijzonderheid: Op 18 juli 1908 tekenden de kunstschilders Piet Mondriaan en C. Spoor uit

Amsterdam het boek vanwege een bezoek aan de sociëteit op uitnodiging van B.C. Streefkerk.

 

A31     Afscheid- en Receptieboek der VNLS begint op 2 februari 1985 eindigt op 28 maart1998.

 

A32     Statuten en huishoudelijk reglementen en brieven hieromtrent beginnende in 1936 en eindigend 1988. Boekje met historisch overzicht van de geschiedenis van de vereniging vanaf oprichting tot 1982.

 

A33     Stukken betreffende de overdracht van de stenen peiltafel op de boulevard door de VNLS aan de Vlissingse bevolking op 16 juni 1984.

 

A34     Stukken betreffende de schenking van de vier gravures over het vergaan van de Woestduyn. 1950-1980

 

A35     Blad met gegevens over het glas in loodraam, de vier gravures "vergaan van de Woestduyn" en het beeldje van Frans Naerebout. Dit naar aanleiding van de opening van het nieuwe sociëteitsgebouw op 15 augustus 1950.

 

A36     Stukken betreffende de schenking van het schilderij "Het vergaan van de Griekse brik Hydra" in 1872 door H.D. Streefkerk aan de VNLS. Dit naar aanleiding van de opening van het nieuwe sociëteitsgebouw op 15 augustus 1950. H.D Streefkerk was een zoon van de redder van een opvarende van de Hydra, C.B. Streefkerk, toentertijd schipper op loodskotter no. 5.

                        Verder een overdruk uit "Sleepvaart en berging om de zuid" door Cor Heijkoop over het vergaan van de Hydra.

                        Correspondentie met het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie over de maker van het schilderij.

 

A37     Briefwisseling tussen bestuur VNSL (Ver. Sociëteit Nederlands Loodswezen) en B. Theri over te maken oorkonden en presse-papiers 1949-1950.

 

A38     In- en uitgaande correspondentie over het gehonoreerde verzoek om een foto (ingesloten) door ZKH Prins Bernhard te laten signeren. Februari 1969. Brief van R. Kiviet met verzoek foto boven de bar te verwijderen en elders, bijv. commissiekamer, op te hangen.

 

A39     Inkomende en uitgaande correspondentie over  schenkingen (o.a. van model Loodsboot no. 1), bruiklenen en de onthulling nieuwe standbeeld van Frans Naerebout 1950-1980.

 

A40     Uitgaande correspondentie betreffende schenkingen aan de VNLS 1967-1969.

 

A41     Receptie Album t.g.v opening nieuwe Sociëteitsgebouw dd. 15 augustus 1950 met handtekeningen en foto's.

 

A42     In- en uitgaande correspondentie m.b.t. schenkingen periode 1979, 1982, 1983.

 

A43     Ibidem 1984

 

A44     Ibidem 1985, 1986, 1988, 1990.

 

A45     Stukken en bescheiden van het Jubileumjaar 1984

1. Fondsvorming en Subsidies, 1 klapper

2. Verzekering en aansprakelijkheid, 3 klappers

3. Verantwoording verworven materiaal, 1 klapper

4. Rekening en verantwoording van de Beloodsing anno 1884, 3 klappers

5. Rekening en verantwoording van het Shanty festival.

6. Rekening en verantwoording van de Frans Naerebout herdenking.

7. Financiën en begrotingen.

8. Diverse financiële stukken jubileumcommissie. Eén envelop.

9. Dagrapporten expositie. 2 klappers

10. Rekeningen jubileumcommissie 1984.

11. Gastenboek expositie 1984

12. Programmaboekje Jubileumjaar 1984 (3 ex.) en programmaboekje expositie

            loodswezen 1984.

13. Concepten loodswezen-expositie 1984

14. Stukken en brieven over de diverse jubileum-evenementen 1984

15. Aanvullende stukken en brieven over de diverse jubileum-evenementen 1984

16. Correspondentie van het secretariaat Jubileumcommissie 1981-1985.

17. Affiches van diverse evenementen jubileum 1984. (1 envelop)

18. 1 klapper public relations, correspondentie en promotiemateriaal.

19. Concept van het jubileumboek "Een eeuw loodsen op en om de Schelde".

20. Reacties op het jubileumboek. (1 klapper).

21. Verzameling van krantenknipsels en P.R. materiaal rond de jubileumviering 1984

22. Verzameling foto's en correspondentie over eventueel te exposeren

            scheepsmodellen.

23. Stukken betreffende opzet en inrichting expositie Nieuwstraat 1984.

24. Ibidem

25. Aanvullende stukken betreffende opzet en inrichting expositie Nieuwstraat 1984

 

A46     Envelop met oude bruiklenen met het Museum, inventarislijsten van de collectie en correspondentie hierover en correspondentie over de expositie 1984 en de voortzetting van de permanente expositie in het Gemeente Museum.

Alles in de periode 1984/1986.

 

A47     Diverse krantenartikelen over de expositie 1984 en de permanente expositie in het Gemeente Museum, periode 1984/1994.

 

A48     Fotokopien van artikelen uit de Vlissingsche Courant over het ontstaan van de VNLS periode 1876 – 1889

 

A49     Lijst van Voorzitters van de VNLS van 1884 – 2007

 

A50     Chronologisch, enige artikelen uit de Vlissingsche Courant betreffende het ontstaan van de Sociëteit, periode 1876-1909.

 

A51     Diverse bescheiden betreffende het Jubileum 125 jaar Loodsensociëteit 2009.

 

A52     Certificaat behorende bij het officiële staatsieportret van de koningin dat in de sociëteitszaal hangt.

            Nr. 606/2000. Datum 04-08-2009.

 

A53     Restauratieverslag van 4 etsen van Engel Hoogerheyd door Marijn de Valk ca. 1991.

 

A54     Bestuursreglement “Alcohol in Sociëteitszaal” ca. 2006

 

A55     Uitnodigingen voor het Jaarfeest 1968; 2006; 2008 en 2009

 

A56     Statuten VNLS gewijzigd 1 juni 2010 en huishoudelijk reglement; zelfde datum.

 

A57     Bouwtekeningen (slecht leesbaar) van de verhoging van de uitkijkpost op de loodsensociëteit ca. 1970.

 

A58     Krantenartikel uit PZC 20-02-1992 en artikel in Loodswezen Aktueel  Nr. 2 1992 betreffende de brand in het gebouw van de Vereniging Nederlandse Loodsen Sociëteit.

A59     Ontwerpovereenkomst van huur door het geprivatiseerde Loodswezen en verhuur door de VNLS van het pand Boulevard de Ruyter 8, Vlissingen. augustus 1988. Inclusief huurprijzen van gebouw en fietsenstalling Noordzeestraat.

A 60    Ontwerp van een Sociëteitsgebouw met wachtkamers ten behoeve van het Nederlandsch Loodswezen. A. Loois, July 1888. Kopie uit Gemeentearchief Vlissingen. (In lade 5 kaartentafel).

A61     Originele bouwtekeningen van het sociëteitsgebouw 1948-1950. (In lade 5 kaartentafel)

A62     Herinrichting sociëteitszaal 2000-2001 met ontwerptekeningen. Afstudeerproject J.C. de Jong van TU Delft. Gerealiseerd in 2001. (In lade 5 kaartentafel).

A63     Tekeningen voorlopig ontwerp 01-07-1992, verbouwing Boulevard de Ruyter 8. De Sociëteit was zwaar beschadigd na de brand in de winter 1992, het werd herbouwd met kantoren RLC, opleiding- en wachtruimtes. (In lade 5 kaartentafel).

A64     Zeeuws tijdschrift nummer 4-5 2003 met o.a. bijdrage Joost Bakker en interview Doeke Roos.

A65     Menu Feestavond/jaarfeest 2 februari 1985, Schouwburg Middelburg. J.W.A. Berndsen, L.A. Brandt, E.J. Douma, M.F. Eekhout, J.C.W. Jongmans, R. Kievit, C.M. Kole, P.J.L. van Laere, A.E. Sichterman, J.E. Tebbe, A. de Waard, G.T. Zeegers.

A66    Uitnodigingen/programma/menu jaarfeesten 1994, 1968, 1974

A67    100 jaar VNLS commissiebescheiden en programmaboekje herdenking Frans Naerebout

A68    7 uitgetypte stichtelijke liedteksten waaronder een ode aan Spanjaard (hoofd-inspecteur over het Nederlandse Loodswezen.

A69    Voorstel verlichting Sociëteit Bas en Mar de Jager, 22 november 1995. Plattegrond en doorsnede

A70    Kaart uit ca. 1925 van de Westerschelde van de Jachtclub Societe Royale Nautique Antwerpen.

A71    Krantenartikel PZC, 6 juli 2001 betreffende het plaatsen van ‘de rode boei’ achter de zeevaartschool in Vlissingen. Geschonken door de VNLS.