Stukken met betrekking tot het Nederlands Loodswezen

C1 Rapportages van de Inspecteur 6e district aan de Inspecteur-Generaal van 10 nov. 1818 - 15 jan. 1820

C2 Idem: van 22 dec. 1832 - 17 juli 1835
C3 Idem: van 16 aug. 1837 - 31 dec. 1838

C4 Rapportages van de Inspecteur 6e district aan de Inspecteur Generaal 1 jan. 1839 - 12 sept. 1840
C5 idem: 2 jan. 1842 - 18 maart 1843

C6 idem: 1 jan. 1859 - 31 dec. 1859
C7 Klapper met kopie Rapport Commissie Loodsschoener 1926. Betreffende de ramp met loodsschoener No. 2 op 25 nov. 1925 nabij Terschelling.

C8 Staat vloot van het loodswezen 26 aug. 1975.
C9 Scheldereglement 20 mei 1843 waarin verwerkt de wijzigingen uit 1957.

C10 Zeilaanwijzing Oostgat en betonning Westerschouwen beiden geheim 16 juni 1917
C11 De Scheldebeslommeringen (Wielingen kwestie) 1919. (ex. collectie van der Graaf)

C12 De Wielingen, Rechten en belangen Dr. H. Brugman 1920.
C13 L'Escaut et son embouchure; Le Different des Wielingen 1927.

C14 Twee makersbriefjes betonning 1977 IAALA systeem. (OG-DL en E-SW).
C15 Blauwdruk Trinity House van Standard Acetylene Lighted Buoy.

C16 Thema nummer Loodswezen Den Spiegel jaargang 12 no.2, april 1994. (150 jr. Scheldereglement).

C17 Nederlandse Loodscertificaten uit de 20e eeuw. (niet compleet).

C18 Getekende print-sheets voor Vademecum Scheldemonden.

C19 Twee vademecums Scheldemonden een van ca. 1985 en een van april 1993.

C20 Gedrukte brief van H.K. van Baaren en Th. Van Bel namens Loodsen Vereniging Nederland betr. de Scheldekwestie goedgekeurd bij Kon. Besluit 16 nov. 1908 No. 51 en Memorie van Toelichting december 1920. Met fotokopie
C21 Drukwerk Staatsblad 2 juni 1931 Regeling toelaten Vreemde Oorlogsschepen.

C22 Drukwerkje "Loodsdienst voor Schepen die Zeebrugge aandoen", met handgeschreven verklaring van P. Lems 16 mei 1910.

C23 Boekje Gezondheidsdienst, onderrichting inzake gezondheidsmaatregelen in België welke de loodsen moeten naleven of doen naleven sedert oct. 1952, gewijzigd 27 aug. 1970, ex. C.F. de Bruijn.

C24 Mededelingen- en bekendmakingenboek 1962 met o.a. naamlijsten en met overgang van gekleurde ploegen naar genummerde ploegen.

C25 Ontstoken lichten op lichtschepen van Nederland en drijflichamen. Deel I en deel II. Door H.D. Huis apr.'87. (Documentatie verzameling betonning bebakening en verlichting).

C26 Drie registers van het documentatiecentrum Vereniging de Nederlandse Loods v.a. ca.1970

C27 Vier albums met krantenknipsels samengesteld door P. Sanderse 1940 t/m 1983.

C28 Concept scripties "Betonning door de eeuwen heen" deel II en deel III, J.A. van Wallenburg 2004

C29 Een opleiding voor loodsen, COAL 1969-1983

C30 Documentatiemap Berendrechtsluis niet gedateerd.

C31 Handleiding voor de loodsdienst 6e district. (De Bruine Roose vademecum).

C32 Onderzoek tijpoorten Westerschelde, 2 delen, 1 dec. 1993.

C33 Levensloop van schepen waarvan enige modellen in de collectie aanwezig zijn.

C34 Compendium LOAL deel II Manoeuvreren 1 nov. 1982.

C35 Scheepsartikelen (Putperikelen) manoeuvreren in de Put v. Terneuzen door P.L. Meert, kanaalloods, 1993

C36 Scheepvaartreglement territoriale zee 27 feb. 1996

C37 Winstverdeling per loods 1988-1990 Brief H.J. Kloor inzake storting werkkapitaal 20-03-1989.

C38 Handleiding helikopterbeloodsing met bijbehorende berlo 5 feb. 1991

C39 Tonnage indelingen 1988 en standby-regeling 1990 (namenlijsten). Naamlijsten medische keuringen 1989 en 1994

C40 Reactie van M. Groothuis secr. RLC op uitspraak no.9 van de Raad voor de Scheepvaart betreffende aanvaring op Vlissingenrede tussen de Fort Fleur D'Epee en de BT Nautilus, 16 juni 1999.

Uitspraak Raad voor de Scheepvaart dd. 4 april 2001, inzake ongeval van een bootman bij afmeren "Lucky Lady" aan de Total zeesteiger Borsele.

C41 Toelichting wetgeving Loodsen Op Afstand (LOA) 8 maart 1993.

C42 Handboek persoonlijke veiligheidstraining voor registerloods ca. 1995

C43 Zendmachtiging voor gebruik portofoon 1993

C44 Lijst van ploegen van dienstdoende zeeloodsen op de loodsschoeners ca. 1900. (Bron notitieboekje C. Verheul, eigendom E. Macaré). Met fotokopie van bladzijde uit genoemd notitieboekje.

C45 Schipperen op de Schelde Uitgave van het Stedelijk Museum en Nationaal Scheepvaartmuseum te Antwerpen t.g.l.v honderd jaar Scheldereglement.

C46 De verantwoordelijkheid van de loods, zijn positie t.o.v. de gezagvoerder. Door E. Bakker commissaris loodswezen. Artikel in dagblad voor de scheepvaart 1953.

C47 Brugge en de Ordonnantie van het Loodswezen voor het Zwin 1484. 2 boekjes en foto van de oorkonde betreffende het Loodswezen op het Zwin 1484. Geschrift met poging tot omzetting in modern Nederlands.

C48 Fotokopieën uit "Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den Landsheerlijken tijd deel 2" van Dr. W.S. Unger.

Betreft uittreksels uit de kwartiermeesterrekeningen van 1487 en 1488 waarin vermeld dat in die jaren aan PYLOTTEN resp. PILOTTEN een betaling is gedaan voor het, na daartoe door de stad Middelburg te zijn uitgezonden met een"houchboote", naar binnen brengen van schepen die vanuit het Westen kwamen.

Fotokopie van Ordonnantie vanwege de Staten van Holland en West Friesland voor de beloodsing bij Petten, Huysduynen, Texel, Vlieland en Terschelling, resp. 19 dec.1615, 21 oct.1616, 31mrt.l632, 4 jan.1724

Fotokopie van een artikel rondom de Middelburgse haven door P.W. Sijnke, waarin een bepaling wordt aangehaald uit het Middelburgse "Reglement op de Lootsluyden" uit 1715. Zie ook "Uit de Middelburgsche Historie"

Fotokopie van Ordonnantie, aangaande de bediening van de Oversten der Lootsen, en alle andere Lootsen van de Barre van Bayonne. 14 november 1738 Nederlandse vertaling.

Fotokopieën van het Reglement voor het Vast Loodswezen te Vlissingen van 19 september 1814, voorafgegaan door Extract uit het Verbaal van den Secretaris van Staat voor de Marine der Vereenigde Nederlanden, van 19 sept. 1812 en 11/3-1815

Reglement op de Lootsluyden der Stad Middelburg in Zeeland van 31 augustus 1715, met Ampliatie van 1731.

Verordeningen betrekkelijk de HAVENLOODSDIENST in de gemeente Middelburg-1860

C49 "Het loodsmansteken".- Beschrijving. Uit "Van Leitsagher tot Loods"

Het Lootsmansteken- fotokopie onderzoek lootsmansgildepenning Ao- 1621.

C50 Historisch overzicht in teken van de concurrentiestrijd. - Beschrijving van de concurrentie tussen het Nederlandse en Belgische loodswezen in de periode 1830 t/m 1966. - 11 getypte bladzijden.

C51 Korte geschiedenis van het Loodswezen in het algemeen en van het district van de Scheldemonden in het bijzonder.- Inleiding tot archieven van het Rijksloodswezen, 6e district. Monden van de Schelde- Rijksarchief in Zeeland. Samenstelling Marcia Zaaijer.

C52 "Onze Vlissingse loodsen"- Artikel uit de Haagsche Post van 13 september l919, waarin wordt beschreven de positie van de Nederlandse loodsen op de Schelde in hun concurrentiestrijd met de Belgische loodsen.

C53 Verzameling artikelen over de Nederlandse Loodsschoeners.

C54 Artikel uit "Nehalennia": De "Vlieger". Een soort bode, die tot het jaar 1956 (toen alle loodsen van rijkswege telefoon kregen) op de fiets of lopend rondging om de loodsen voor hun schip of de beurt te waarschuwen. (Cornelis Buis alias Kees de Vlieger).

C55 Gekopieerd boekje: De verantwoordelijkheid der Scheepsloodsen in vergelijkend recht.-1939. Belgische uitgave.

C56 Collisions in the River Scheldt- A commentary by the Netherlands Pilots' Association. Journal of the Institute of Navigation-Vol.2i, No.4, Oct 1968. Commentaar van de Vereniging de Nederlandse Loods op het "Wepster-rapport", wat destijds de nodige beroering veroorzaakte.

C57 Overzicht van de wijze van Betonning en Bebakening van de verschillende vaarwaters in de zeegaten en rivieren van Nederland door A.C. van Loo en W.K.C. Anteunissen, bouwkundigen in dienst van het Loodswezen. Handgeschreven document. Origineel en kopie. Origineel in lade kaartentafel.

C58 Eindrapport werkgroep Operationele voorzieningen, DGSM 8 nov. 1983

C59 Het herziene Scheldereglement en zijn uitvoeringsbesluiten, 21 augustus 2002.

C60 Beschrijving met afbeelding van het embleem Loodswezen Betonning, Bebakening en Verlichting. (Beschikking 6 september 1974)

C61 Archief van G. van der Graaf, voormalig Directeur-Generaal van de Dienst van het Loodswezen, Betonning, Bebakening en Verlichting.

Verkregen op 1 maart 1994 van mevrouw Van der Graaf-Hengel.

Enkele stukken van het archief waren eruit gelicht en hebben andere archiefnummers gekregen.

Inhoud:

1b Uitreksel uit de Historische Plaatsbeschrijving van Vlissingen betreffende de handel en scheepvaart. Winkelman 1873.

2b Kopie brief betreffende de stranding van de City of Benares van opzichter Verheul te Westkapelle 23 oktober 1911. (Zie ook F42 met brief dd 1 oktober 1911)

3b De Wielingen nota Surrie Dir. Loodswezen Vlissingen 1919 (Toezicht versus Beheer). Niet aangetroffen.

4b Petitie aan de 2e Kamer, Loodsen Vereniging Nederland. Van Baaren 1920

5b De Schelde kwestie. Nota van de PC-leden v.d. Berg en Surrie 1920

6b Beschouwing (gedeeltelijk) over de Waterstaatswerken/ de kosten daarvan/ kosten betonning/ Toezicht-Beheer op de Schelde. 1930

7b Onze Loodsdienst in de Franse en Hollandse Tijd. Belgische artikelenreeks uit 1935.

8b Beschouwing over de toekomstige positie van de loods na den oorlog. Karelse 1943.

9b Artikelen uit het handboek van het Volkenrecht B de Schelde 1949

10b Scheldereglement, voorlopig exemplaar 1959. Niet aangetroffen.

11b Ontwikkelingen bij de Loodsdienst zoals deze zijn voortgekomen uit het Scheldetractaat. 1960. Twee exemplaren.

12b Samenvatting van de bepalingen zoals die van belang zijn voor de Schelde. Excerpt uitgaven van Langenhuysen. 1960

13b De Loodswet 1957. Beschouwing 1960.

14b Congres van Wenen. Handelsblad 1965

15b Aantekeningen historie Vlissingse zeewering tussen Boulevard de Ruyter en Buitenhaven. Ir. ` Wieringa, 1966.

16b Gedicht van P.A. Rueck. Mijmeringen van een oud Scheldeloods 1968

17b Algemene gegevens betreffende het Loodswezen te Vlissingen. 1968

18b Causerie rond de problemen van de Scheldevaart. V.d. Graaf, 1970

19b Concurrentiestrijd tussen de loodsen op de Schelde. Roos, 1983.

20b De Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart. V.d. Graaf. Boekje en identiek stencil.

21b De Betonning, Bebakening en Verlichting. Twee beschouwingen t.b.v. de Expositie Loodswezen ` 1983/1984 door A. Rijpert

22b Uittreksel "Geschiedenis van Amsterdam". Zeevaart, Handel en Nijverheid. J. ter Gauw.

23b Hanvast der Paelgelden van de Graven van Holland. (Fotokopie).

24b Handgeschreven artikel over het Loodswezen uit de oudheid tot ca. 1921.

25b Artikel uit het "Marineblad". Kustverlichting en andere hulpmiddelen voor de navigatie 1962

26b Brief van Inspectie Loodswezen 3e district, betreffende de levering van hard brood aan het Lichtschip Terschellinger Bank. In origineel handschrift 2 juni 1909.

27b Verklaring van de gezagvoerder van het lichtschip Terschellinger Bank over het afgeven van voeding aan de logger KW 99. Origineel handschrift 30 november 1917.

28b Krantenknipsel uit Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) van 18 december 1997 "Einde Wielingenkwestie".

29b Krantenartikel van 15 maart 1997 over Commandeur Peter van der Graaf.

30b Notitie betreffende Gemeenschappelijk toezicht op de Loodsdienst.

C62 Chronologisch overzicht van de geschiedenis van het stoomloods transportschip Coertzen.

C63 Overzichtslijst van vaartuigen van het Loodswezen ca. 1938

C64 De functie van het loodsen van zeeschepen. Artikel uit "Schip en Werf de Zee" januari 2000 door E.G.D. Verbeek n.a.v. de rapporten van Frissen en Brokx. (Concurrentie).

C65 Gegevens betreffende loods- en betonningsvaartuigen "Zilvermeeuw", "Walvis", "Rog", "Vlissingen" en stoomloodsvaartuig No. 16.

C66 Het Loodswezen in Nederland, artikel uit Eigen Haard 1891 geschreven en geïllustreerd door M.C. van Doorn

C67 Beknopt historisch overzicht van de dienst van het Loodswezen, de Betonning, Bebakening en Kustverlichting, zomede van daaronder ressorterende nevendiensten.

Verzameling artikelen door P.A. Rûeck oud Inspecteur van het Loodswezen, enz. in Algemene Dienst, 's-Gravenhage 1970. (1 losse ordner)

Inhoudsopgave blz.

Het Loodswezen vóór de 15e eeuw 2

De Roles d'Oléron 26

Ordonnantie der stad Brielle 30

Het Loodswezen 1813 tot heden 45

De Loodswet 1859 59

Gemeentelijke loodsdiensten 62

Loodswet 1957 65

Loodsgelden na 1813 70

Zgn. 2e Call 74

Grondslag voor heffing loodsgeld 78

Loodskansen 80

Verzekering regelmatige voldoening der loodsgelden 82

Aanstellingseisen voor loodsen 85

Het Loodsmansteken 90

Loodsvaartuigen 92

Overzicht vaartuigen direct voor 2e wereldoorlog 96

Overzicht vaartuigen op 1 januari 1954 98

Rampen sedert invoering loodswet 1859 100

Naamgeving vaartuigen Loodswezen, enz. 109

Onderscheidingsteken loodsvaartuigen 111

Loodsseinen 115

Kruisposten Engelse Kanaal 118

Pensioenen 120

Ondersteuningsfonds Terschelling 127

Schelde aangelegenheid 128

Loodsgelden Belgische havens 145

Invoering loodsbrevetten 149

Neventaken voor loodsen 157

Quarantaine bepalingen 158

In en uitklaring 161

Afleiding benaming 163

Zeilaanwijzing 1e helft 16e eeuw 167

Het onderhaken 168

Carausius 169

Bijzondere figuren bij het Loodswezen 170

Ordonnantie 1698 175

Lamme ganzen 196

Wind- en stormwaarschuwingsdienst 198

Van Vuursein tot Lichttoren 205

Steenkolenvuren 210

Fresnel 211

Den Briel 213

Beschrijving kustverlichting in het Koninkrijk der

Nederlanden 220

Schiermonnikoog 223

Ameland 227

Brandaris 228

Eierland 232

Kijkduin 235

Egmond aan zee 237

Hoek van 't Y 244

Marken en Gelderschen Hoek 246

Westschouwen 247

Proefstation Kustverlichting 255

Lichtboeien 257

Lichtschepen 258

Vuurgelden 266

Regeling bestuur Betonning, Bebakening en Verlichting 270

Verdrag Verlichting en Bebakening Wester Schelde 276

Eemsbetonning 282

Kenbare punten 286

Lebuïnus extract 288

Stuckzeilen der Tonnen (Resolutie 1705) 324

Straf tegen vernielen enz. van bakens en tonnen 325

Paalgelden 327

Betonningsmateriaal 333

Tonketting en Tonstenen 335

Drijfbakens en Sparboeien 336

Tonnenleggers 337

Betonning 2e helft 19e eeuw 338

Courtenay's boeien 343

Schets oude betonningsvoorwerpen 344

Oude plaatsaanduidingen 345

Radiopeilstations 347

Walradar 348

Racon en Ramark 352

Zichtberichtendienst 353

Bouwkundige dienst Loodswezen, enz. 355

Kustwacht 357

Marine Kustwacht 362

Diversen 363

Hanse 365

Het Loodswezen, enz. in oorlogstijd 367-441.

C68 Beknopt historisch overzicht van de dienst van het Loodswezen, de Betonning, Bebakening en Kustverlichting, zomede van daaronder ressorterende nevendiensten.

Verzameling artikelen door P.A. Rûck oud Inspecteur van het Loodswezen, enz. in Algemene Dienst, 's-Gravenhage 1970 met diverse aanvullingen van D. Roos. (1 losse ordner t/m. blz 197).

C69 Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging De Nederlandse Loods. Twee exemplaren 1958 en 1974.

C70 Salarisrapport Nederlandse Rijksloodsen peildatum 1 juli 1968. Uitgave VNL.

C71 Aankomst- en vertrekmanoeuvres aan de Noordzee-containerterminal te Antwerpen, 28 maart 1997

C72 Vragenlijsten en enquêtes voor de loods en zijn vrouw betreffende psychische- sociale- en fysieke belasting. Rijksuniversiteit Groningen, oktober 1982.

C73 Diverse krantenartikelen periode 1917-1993

C74 Diverse artikelen over het Loodswezen en de loodsvaartuigen verzameld door Jacques W. Deijnen.

C75 Poster "Required Boarding Arrangements for Pilot" EMPA december 1987.

C76 Krantenknipsels betreffende het loodswezen vanaf 2 juli 1983 t.e.m. 1 oktober 1997.

C77 Collectie J.A. van Wallenburg, oud commissaris Loodswezen, Den Helder

1. Vaartuigen van het Loodswezen met roepnamen. 1933

2. Provisioneel Reglement op het Zee Lootswezen der Maze en Goeree. Origineel handschrift 21 dec. 1813, 6 blz.

3. Loodsreglement van de Binnenloodsen van Brielle, 1803. Typoscript, 13 blz.

4. Het Loodswezen gedurende de Franse Tijd, Onze zeemacht tijdens de Franse overheersing. H.Herman. Typoscript, 3 blz.

5. Het comité tot de zaken van de Marine 1795-1795. Overgeschreven uit Het Tijdschrift der Zeegeschiedenis, 1 april 1990. 2 blz.

6. Kaartje van de oude en nieuwe vaarwegen naar Rotterdam. G.Dirkzwager 1935.

7.Kaartje met vlaggen gevoerd door Loodsvaartuigen. Ongedateerd, begin 20e eeuw

8. Het Loodswezen ( De Pilotagie) . Hoofdstuk IX uit onbekend boek betreffende het loodswezen in Den Helder met lijst van geëxamineerde loodsen op Huysduinen en Den Helder in 1740. Ongedateerd, 9 blz.

9. Handgeschreven notitie "Per Carick van de Rijp naar Texel v.v. 1835, uit De Speelman, 1835. 1 blz.

10. Idem uit De ontwikkelingsgeschiedenis der gemeente Den Helder, D. Dekker 1875. 3 blz.

11. Idem uit Holland in vroeger tijd, 18e eeuwse beschrijvingen. 2 blz.

12. Een verloren ankerplaats. Ned. Zeeweezen, juli 1916. Typoscript 1 blz.

13. Peilreizen op de Zuiderzee. Tijdschrift voor Zeewezen en Watersport, feb. 1925. Typoscript, 1 blz.

14. De loodsdienst op het Noordzeekanaal, Ned. Zeewezen 1921. Typoscript 1 blz.

14a. Notitie loodsdienst na mobilisatietijd. Het Nederlands Zeewezen 1921. Typoscript 1 blz.

15. Notitie uit Vlie en Borne, G.A. Wumkes 1900. 1 blz.

16. Standplaats Den Helder 1948. Handgeschreven Notitie. 2 blz.

17. Het stranden van de Texelse loodsboot no. 7 op de Noorderhaaks 7 okt. 1858. D. Dekker1875. Typoscript 1 blz.

18. Het vergaan van de loodsenrinkelaar, schipper G. Hoogheid 27 nov. 1849. Typoscript 1 blz.

19. Artikel over de laatste loodsschoener. Ons Zeewezen, 15 sept. 1929. Typoscript 2 blz.

20. Idem jan. 1930. Typoscript 1 blz.

21. Het Nederlandse Zeewezen in vroeger en later tijd. Ned. Zeewezen 1918. Typoscript 9 blz.

22. Het Nederlandse Loodswezen voorheen en thans. Het Nederlands Zeewezen 1923. Typoscript 17 blz.

23. Notitie over het Belgische Loodswezen (1925 en 1916) Typoscript 1 blz.

24. Krantenartikel over het verdwijnen van Rudolf Diesel op 30 sept. 1913 en het vinden van zijn stoffelijk overschot in de Roompot door een loodsboot ( Coertzen) op 15 okt. 1913.

25. Het Nederlands loodswezen te Antwerpen voorheen en thans. Het Nederlands Zeewezen 1920. Typoscript 2 blz.

26. De Wielingen. Het Ned. Zeewezen sept. 1920. Typoscript 4 blz.

27. Loodsen aan boord. De Wandelaar in en uit. Orgaan ver. Loodsen Nederland jan. 1927. Handschrift 1 blz.

28. Het Loodswezen te Terneuzen. Typoscript ongedateerd 9 blz.

29. De Loodsdienst op de Schelde. Het Ned. Zeewezen 1918. Typoscript 3 blz.

30. Idem, 1919 Typoscript 7 blz.

31. Idem 1921. Typoscript 3 blz.

32. Notitie Loodswezen. Plaatsbeschrijving van Vlissingen, H.P. Winkelman 1873. Typoscript 2 blz.

33. Het Schelde-Loodswezen onder Frans beheer. Ongedateerd typoscript 1 blz.

34. Uit de handelingen der Staten-Generaal. Handschrift overgenomen uit het orgaan van de Loodsenvereniging Nederland, juni 1927. 34 blz.

35. De uitvoering van de loodsdienst in het Tweede District 1954. Handschrift 5 blz.

36. Notitie Loodswezen 1900/1922 Typoscript 1 blz.

37. Ledenlijst Loodsenvereniging Nederland afd. Terschelling 1921. Handschrift 1 blz.

38. Notitie Loodsstandplaats Harlingen (1948) Handschrift 1 blz.

39. Idem Commissarissen Delfzijl (1947). Handschrift 1blz.

40.Idem Loodsenstandplaats Terschelling (1948) Handschrift 1blz.

41 Idem Vergaan Loodskotter no 9 in 1869. Handschrift 5 blz.

42. Het Loodswezen in engere zin. G. Knop 1946. Typoscript 5 blz.

43. Van Loodsen, Boeien en Bakens. Artikelen van H.J. de Feyfer. 1964. 34 blz.

44. De Loadsery, De Loads, stukken proza en rijm in dialect. Typoscript 7 blz.

45. Diverse teksten van Loodsenliederen. 11 blz.

46. Notitie uit de Tegenwoordige Staat van Friesland, deel III blz 75 ev. Handschrift 2 blz.

47. Notitie loodsmansteken no. 17, gevonden op het strand in Zuid Californië, J.A. van Wallenburg 14 aug. 2004.

48. Notitie over het Loodswezen in Noord-Holland. Ongedateerd typoscript 2 blz.

49. Zeilaanwijzing Nederlandse Kust 1936, 6 blz.

C78 "Loodsaanwijzing" Vuga map, 2 klappers wetten, reglementen, verordeningen, enz. over de periode 1988 -2002

C79 Mutatielijsten van rangen en functies van loodsen 1969 en 1970.

C80 Betonningsstaat en lichtenlijst van Nederland. 2 boekjes 1924