Stukken met betrekking tot het Nederlands Loodswezen, digitale stukken kunnen opgestuurd worden

 

 

  C1           Staatsbladen uit de jaren 1843 t/m 1920 met Besluiten betreffende het loodswezen: 

 

  45/1843  Besluit houdende de door Nederland en België gesloten overeenkomst. 

                 Het Scheldereglement. Achterin de tabel met de loodstarieven.

  63/1847  Openstelling douanekantoor Zierikzee voor de invoer langs Kanaal van Neuzen.

    3/1850  Bepalingen voor het voeren van seinlichten op stoomschepen op zee etc. met illustraties.

  86/1854  Aanwijzing Breskens als losplaats voor steenkolen.

  57/1857  Onteigening van percelen voor de aanleg van het Kanaal door Zuid-Beveland.

  54/1858  Bepalingen op het voeren van seinlichten bij nacht en het geven van mistsignalen op zeeschepen tot vermijding van aanvaring. Met illustraties.

  93/1859 Loodswet van 20 augustus 1859, met (loodsplicht, bevoegdheden, tarieven)

  94/1859 Pensioenwet van 20 augustus 1859, met pensioenregeling (ook weduwen)

168/1865 Besluit betreffende de begroting voor het departement van marine 1866 

173/1865 Besluit betreffende de bebakening op diverse binnenwateren 

194/1865 Idem 

  95/1870 Bepalingen ter beveiliging van de spoorbrug nabij Sluiskil.            

  62/1875 Vaststellen wet ter bepaling van de loodsgelden met de zeeloodsgeldtarieven 

101/1875 Besluit betreffende het afschaffen van het vuur-, ton- en bakengeld. 

118/1875 Bepalingen tot het voorkomen van aanvaringen op zee. Verre voorloper van het BVA. 

178/1875 Besluit tot het vaststellen van noodseinen en seinen voor schepen die een loods verlangen.

211/1875 Overeenkomst tot wijziging van het Scheldereglement. Het gaat over vrijstelling voor
                het betalen van meerdere loodsgelden voor schepen die in het Engels Kanaal een loods nemen.

   6/1885 Uitbreiding van het aantal binnenloodsen in het 4e en 5e district.

316/1905 Overeenkomst tussen Nederland en België en de verbetering van de verlichting op de Westerschelde

61/1909 Bepalingen ter voorkoming van aanvaring op sommige vaarwaters van de Westerschelde, w.o. het vaarwater bij het licht de Magere Merrie nabij de grens.

265/1910 Wijziging van het bijzonder reglement van politie voor het Kanaal door Walcheren.

  17/1912 Reglement ter beveiliging van de beweegbare spoorbrug over het Kanaal van Terneuzen  nabij Sluiskil.

  75/1913 Verdrag van Brussel “Hulp en Berging” 1913.                                                                                                           

153/1914 Vaststellen Staatsbegroting voor het departement van marine voor 1914.

234/1915 Reglement voor de Bakendienst op openbare wateren.

289/1918 Bijzonder reglement van politie voor de haven van Breskens.

400/1918 Houdende wijziging en aanvulling van de "Loodsenpensioenwet 1905".

  17/1920 Opheffing van de waterheerbaan van Neuzen langs de Westerschelde, de riviermond van den Braakman, genaamd de Abeele, tot in de haven van Biervliet.

237/1931 Regeling toelaten vreemde oorlogsschepen

541/1934 Houdende wijzigingen van: a. het Algemeen Reglement op den Loodsdienst; b. de Districts-Reglementen op den Loodsdienst in het 3e , 4e, 5e en 6e district. Met afbeelding van Loodsvlag en Wimpel van de Directeur Loodswezen. 

314/1935 Wijzigingen betreffende het Internationaal reglement van 20 mei 1843 betreffende het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht op de Schelde (Pemanente Commissie).

 

C2             Staatsbladenboek met de Besluiten van 1897. Waaronder Besluit 25/1879       

                  houdende:

                      a. Het gewijzigde Algemeen Reglement op de Loodsdienst met het daarbij

      behorend tarief van vergoeding voor reis- en verblijfkosten. 

                      b. Gewijzigde bijzondere reglementen voor alle districten.  

C3        Stamboek arbeidscontracten 1946-1948 

 

C7 Klapper met kopie Rapport Commissie Loodsschoener 1926. Betreffende de ramp met loodsschoener No. 2 op 25 nov. 1925 nabij Terschelling.

C8 Staat vloot van het loodswezen 26 aug. 1975.

C9 Scheldereglement 20 mei 1843 waarin verwerkt de wijzigingen uit 1957.

C10 Zeilaanwijzing Oostgat en betonning Westerschouwen beiden geheim 16 juni 1917

C11 De Scheldebeslommeringen (Wielingen kwestie) 1919. (ex. collectie van der Graaf)

C12 De Wielingen, Rechten en belangen Dr. H. Brugman 1920.

C13 L'Escaut et son embouchure; Le Different des Wielingen 1927.

C14 Twee makersbriefjes betonning 1977 IAALA systeem. (OG-DL en E-SW).

C15 Blauwdruk Trinity House van Standard Acetylene Lighted Buoy.

C16 Thema nummer Loodswezen Den Spiegel jaargang 12 no.2, april 1994. (150 jr. Scheldereglement).

C17 Nederlandse Loodscertificaten uit de 20e eeuw. (niet compleet).

C18 Getekende print-sheets voor Vademecum Scheldemonden.

C19 Twee vademecums Scheldemonden een van ca. 1985 en een van april 1993.

C20 Gedrukte brief van H.K. van Baaren en Th. Van Bel namens Loodsen Vereniging Nederland betr. de Scheldekwestie goedgekeurd bij Kon. Besluit 16 nov. 1908 No. 51 en Memorie van Toelichting december 1920. Met fotokopie


C22 Drukwerkje "Loodsdienst voor Schepen die Zeebrugge aandoen", met handgeschreven verklaring van P. Lems 16 mei 1910.

C23 Boekje Gezondheidsdienst, onderrichting inzake gezondheidsmaatregelen in België welke de loodsen moeten naleven of doen naleven sedert oct. 1952, gewijzigd 27 aug. 1970, ex. C.F. de Bruijn.

C24 Mededelingen- en bekendmakingenboek 1962 met o.a. naamlijsten en met overgang van gekleurde ploegen naar genummerde ploegen.

C25 Ontstoken lichten op lichtschepen van Nederland en drijflichamen. Deel I en deel II. Door H.D. Huis apr.'87. (Documentatie verzameling betonning bebakening en verlichting).

C26 Drie registers van het documentatiecentrum Vereniging de Nederlandse Loods v.a. ca.1970

C27 Vier albums met krantenknipsels samengesteld door P. Sanderse 1940 t/m 1983.

C28 Concept scripties "Betonning door de eeuwen heen" deel II en deel III, J.A. van Wallenburg 2004

C29 Een opleiding voor loodsen, COAL 1969-1983

C30 Documentatiemap Berendrechtsluis niet gedateerd.

C31 Handleiding voor de loodsdienst 6e district. (De Bruine Roose vademecum).

C32 Onderzoek tijpoorten Westerschelde, 2 delen, 1 dec. 1993.

C33 Levensloop van schepen waarvan enige modellen in de collectie aanwezig zijn.

C34 Compendium LOAL deel II Manoeuvreren 1 nov. 1982.

C35 Scheepsartikelen (Putperikelen) manoeuvreren in de Put v. Terneuzen door P.L. Meert, kanaalloods, 1993

C36 Scheepvaartreglement territoriale zee 27 feb. 1996

C37 Winstverdeling per loods 1988-1990 Brief H.J. Kloor inzake storting werkkapitaal 20-03-1989.

C38 Handleiding helikopterbeloodsing met bijbehorende berlo 5 feb. 1991

C39 Tonnage indelingen 1988 en standby-regeling 1990 (namenlijsten). Naamlijsten medische keuringen 1989 en 1994

C40 Reactie van M. Groothuis secr. RLC op uitspraak no.9 van de Raad voor de Scheepvaart betreffende aanvaring op Vlissingenrede tussen de Fort Fleur D'Epee en de BT Nautilus, 16 juni 1999.

Uitspraak Raad voor de Scheepvaart dd. 4 april 2001, inzake ongeval van een bootman bij afmeren "Lucky Lady" aan de Total zeesteiger Borsele.

C41 Toelichting wetgeving Loodsen Op Afstand (LOA) 8 maart 1993.

C42 Handboek persoonlijke veiligheidstraining voor registerloods ca. 1995

C43 Zendmachtiging voor gebruik portofoon 1993

C44 Lijst van ploegen van dienstdoende zeeloodsen op de loodsschoeners ca. 1900. (Bron notitieboekje C. Verheul, eigendom E. Macaré). Met fotokopie van bladzijde uit genoemd notitieboekje.

C45 Schipperen op de Schelde Uitgave van het Stedelijk Museum en Nationaal Scheepvaartmuseum te Antwerpen t.g.l.v honderd jaar Scheldereglement.

C46 De verantwoordelijkheid van de loods, zijn positie t.o.v. de gezagvoerder. Door E. Bakker commissaris loodswezen. Artikel in dagblad voor de scheepvaart 1953.

C47 Brugge en de Ordonnantie van het Loodswezen voor het Zwin 1484. 2 boekjes en foto van de oorkonde betreffende het Loodswezen op het Zwin 1484. Geschrift met poging tot omzetting in modern Nederlands.

C48 Fotokopieën uit "Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den Landsheerlijken tijd deel 2" van Dr. W.S. Unger.

Betreft uittreksels uit de kwartiermeesterrekeningen van 1487 en 1488 waarin vermeld dat in die jaren aan PYLOTTEN resp. PILOTTEN een betaling is gedaan voor het, na daartoe door de stad Middelburg te zijn uitgezonden met een"houchboote", naar binnen brengen van schepen die vanuit het Westen kwamen.

Fotokopie van Ordonnantie vanwege de Staten van Holland en West Friesland voor de beloodsing bij Petten, Huysduynen, Texel, Vlieland en Terschelling, resp. 19 dec.1615, 21 oct.1616, 31mrt.l632, 4 jan.1724

Fotokopie van een artikel rondom de Middelburgse haven door P.W. Sijnke, waarin een bepaling wordt aangehaald uit het Middelburgse "Reglement op de Lootsluyden" uit 1715. Zie ook "Uit de Middelburgsche Historie"

Fotokopie van Ordonnantie, aangaande de bediening van de Oversten der Lootsen, en alle andere Lootsen van de Barre van Bayonne. 14 november 1738 Nederlandse vertaling.

Fotokopieën van het Reglement voor het Vast Loodswezen te Vlissingen van 19 september 1814, voorafgegaan door Extract uit het Verbaal van den Secretaris van Staat voor de Marine der Vereenigde Nederlanden, van 19 sept. 1812 en 11/3-1815

Reglement op de Lootsluyden der Stad Middelburg in Zeeland van 31 augustus 1715, met Ampliatie van 1731.

Verordeningen betrekkelijk de HAVENLOODSDIENST in de gemeente Middelburg-1860

C49 "Het loodsmansteken".- Beschrijving. Uit "Van Leitsagher tot Loods"

Het Lootsmansteken- fotokopie onderzoek lootsmansgildepenning Ao- 1621.

C50 Historisch overzicht in teken van de concurrentiestrijd. - Beschrijving van de concurrentie tussen het Nederlandse en Belgische loodswezen in de periode 1830 t/m 1966. - 11 getypte bladzijden.

C51 Korte geschiedenis van het Loodswezen in het algemeen en van het district van de Scheldemonden in het bijzonder.- Inleiding tot archieven van het Rijksloodswezen, 6e district. Monden van de Schelde- Rijksarchief in Zeeland. Samenstelling Marcia Zaaijer.

C52 "Onze Vlissingse loodsen"- Artikel uit de Haagsche Post van 13 september l919, waarin wordt beschreven de positie van de Nederlandse loodsen op de Schelde in hun concurrentiestrijd met de Belgische loodsen.

C53 Verzameling artikelen over de Nederlandse Loodsschoeners.

C54 Artikel uit "Nehalennia": De "Vlieger". Een soort bode, die tot het jaar 1956 (toen alle loodsen van rijkswege telefoon kregen) op de fiets of lopend rondging om de loodsen voor hun schip of de beurt te waarschuwen. (Cornelis Buis alias Kees de Vlieger).

C55 Gekopieerd boekje: De verantwoordelijkheid der Scheepsloodsen in vergelijkend recht.-1939. Belgische uitgave.

C56 Collisions in the River Scheldt- A commentary by the Netherlands Pilots' Association. Journal of the Institute of Navigation-Vol.2i, No.4, Oct 1968. Commentaar van de Vereniging de Nederlandse Loods op het "Wepster-rapport", wat destijds de nodige beroering veroorzaakte.

C57 Overzicht van de wijze van Betonning en Bebakening van de verschillende vaarwaters in de zeegaten en rivieren van Nederland door A.C. van Loo en W.K.C. Anteunissen, bouwkundigen in dienst van het Loodswezen. Handgeschreven document. Origineel en kopie. Origineel in lade kaartentafel.

C58 Eindrapport werkgroep Operationele voorzieningen, DGSM 8 nov. 1983

C59 Het herziene Scheldereglement en zijn uitvoeringsbesluiten, 21 augustus 2002.

C60 Beschrijving met afbeelding van het embleem Loodswezen Betonning, Bebakening en Verlichting. (Beschikking 6 september 1974)

C61 Archief van G. van der Graaf, voormalig Directeur-Generaal van de Dienst van het Loodswezen, Betonning, Bebakening en Verlichting.

Verkregen op 1 maart 1994 van mevrouw Van der Graaf-Hengel.

Enkele stukken van het archief waren eruit gelicht en hebben andere archiefnummers gekregen.

Inhoud:

1b Uitreksel uit de Historische Plaatsbeschrijving van Vlissingen betreffende de handel en scheepvaart. Winkelman 1873.

2b Kopie brief betreffende de stranding van de City of Benares van opzichter Verheul te Westkapelle 23 oktober 1911. (Zie ook F42 met brief dd 1 oktober 1911)

3b De Wielingen nota Surrie Dir. Loodswezen Vlissingen 1919 (Toezicht versus Beheer). Niet aangetroffen.

4b Petitie aan de 2e Kamer, Loodsen Vereniging Nederland. Van Baaren 1920

5b De Schelde kwestie. Nota van de PC-leden v.d. Berg en Surrie 1920

6b Beschouwing (gedeeltelijk) over de Waterstaatswerken/ de kosten daarvan/ kosten betonning/ Toezicht-Beheer op de Schelde. 1930

7b Onze Loodsdienst in de Franse en Hollandse Tijd. Belgische artikelenreeks uit 1935.

8b Beschouwing over de toekomstige positie van de loods na den oorlog. Karelse 1943.

9b Artikelen uit het handboek van het Volkenrecht B de Schelde 1949

10b Scheldereglement, voorlopig exemplaar 1959. Niet aangetroffen.

11b Ontwikkelingen bij de Loodsdienst zoals deze zijn voortgekomen uit het Scheldetractaat. 1960. Twee exemplaren.

12b Samenvatting van de bepalingen zoals die van belang zijn voor de Schelde. Excerpt uitgaven van Langenhuysen. 1960

13b De Loodswet 1957. Beschouwing 1960.

14b Congres van Wenen. Handelsblad 1965

15b Aantekeningen historie Vlissingse zeewering tussen Boulevard de Ruyter en Buitenhaven. Ir. ` Wieringa, 1966.

16b Gedicht van P.A. Rueck. Mijmeringen van een oud Scheldeloods 1968

17b Algemene gegevens betreffende het Loodswezen te Vlissingen. 1968

18b Causerie rond de problemen van de Scheldevaart. V.d. Graaf, 1970

19b Concurrentiestrijd tussen de loodsen op de Schelde. Roos, 1983.

20b De Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart. V.d. Graaf. Boekje en identiek stencil.

21b De Betonning, Bebakening en Verlichting. Twee beschouwingen t.b.v. de Expositie Loodswezen ` 1983/1984 door A. Rijpert

22b Uittreksel "Geschiedenis van Amsterdam". Zeevaart, Handel en Nijverheid. J. ter Gauw.

23b Hanvast der Paelgelden van de Graven van Holland. (Fotokopie).

24b Handgeschreven artikel over het Loodswezen uit de oudheid tot ca. 1921.

25b Artikel uit het "Marineblad". Kustverlichting en andere hulpmiddelen voor de navigatie 1962

26b Brief van Inspectie Loodswezen 3e district, betreffende de levering van hard brood aan het Lichtschip Terschellinger Bank. In origineel handschrift 2 juni 1909.

27b Verklaring van de gezagvoerder van het lichtschip Terschellinger Bank over het afgeven van voeding aan de logger KW 99. Origineel handschrift 30 november 1917.

28b Krantenknipsel uit Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) van 18 december 1997 "Einde Wielingenkwestie".

29b Krantenartikel van 15 maart 1997 over Commandeur Peter van der Graaf.

30b Notitie betreffende Gemeenschappelijk toezicht op de Loodsdienst.

C62 Chronologisch overzicht van de geschiedenis van het stoomloods transportschip Coertzen.

C63 Overzichtslijst van vaartuigen van het Loodswezen ca. 1938

C64 De functie van het loodsen van zeeschepen. Artikel uit "Schip en Werf de Zee" januari 2000 door E.G.D. Verbeek n.a.v. de rapporten van Frissen en Brokx. (Concurrentie).

C65 Gegevens betreffende loods- en betonningsvaartuigen "Zilvermeeuw", "Walvis", "Rog", "Vlissingen" en stoomloodsvaartuig No. 16.

C66 Het Loodswezen in Nederland, artikel uit Eigen Haard 1891 geschreven en geïllustreerd door M.C. van Doorn

C67 Beknopt historisch overzicht van de dienst van het Loodswezen, de Betonning, Bebakening en Kustverlichting, zomede van daaronder ressorterende nevendiensten.

Verzameling artikelen door P.A. Rûeck oud Inspecteur van het Loodswezen, enz. in Algemene Dienst, 's-Gravenhage 1970. (1 losse ordner)

Inhoudsopgave blz.

Het Loodswezen vóór de 15e eeuw 2

De Roles d'Oléron 26

Ordonnantie der stad Brielle 30

Het Loodswezen 1813 tot heden 45

De Loodswet 1859 59

Gemeentelijke loodsdiensten 62

Loodswet 1957 65

Loodsgelden na 1813 70

Zgn. 2e Call 74

Grondslag voor heffing loodsgeld 78

Loodskansen 80

Verzekering regelmatige voldoening der loodsgelden 82

Aanstellingseisen voor loodsen 85

Het Loodsmansteken 90

Loodsvaartuigen 92

Overzicht vaartuigen direct voor 2e wereldoorlog 96

Overzicht vaartuigen op 1 januari 1954 98

Rampen sedert invoering loodswet 1859 100

Naamgeving vaartuigen Loodswezen, enz. 109

Onderscheidingsteken loodsvaartuigen 111

Loodsseinen 115

Kruisposten Engelse Kanaal 118

Pensioenen 120

Ondersteuningsfonds Terschelling 127

Schelde aangelegenheid 128

Loodsgelden Belgische havens 145

Invoering loodsbrevetten 149

Neventaken voor loodsen 157

Quarantaine bepalingen 158

In en uitklaring 161

Afleiding benaming 163

Zeilaanwijzing 1e helft 16e eeuw 167

Het onderhaken 168

Carausius 169

Bijzondere figuren bij het Loodswezen 170

Ordonnantie 1698 175

Lamme ganzen 196

Wind- en stormwaarschuwingsdienst 198

Van Vuursein tot Lichttoren 205

Steenkolenvuren 210

Fresnel 211

Den Briel 213

Beschrijving kustverlichting in het Koninkrijk der

Nederlanden 220

Schiermonnikoog 223

Ameland 227

Brandaris 228

Eierland 232

Kijkduin 235

Egmond aan zee 237

Hoek van 't Y 244

Marken en Gelderschen Hoek 246

Westschouwen 247

Proefstation Kustverlichting 255

Lichtboeien 257

Lichtschepen 258

Vuurgelden 266

Regeling bestuur Betonning, Bebakening en Verlichting 270

Verdrag Verlichting en Bebakening Wester Schelde 276

Eemsbetonning 282

Kenbare punten 286

Lebuïnus extract 288

Stuckzeilen der Tonnen (Resolutie 1705) 324

Straf tegen vernielen enz. van bakens en tonnen 325

Paalgelden 327

Betonningsmateriaal 333

Tonketting en Tonstenen 335

Drijfbakens en Sparboeien 336

Tonnenleggers 337

Betonning 2e helft 19e eeuw 338

Courtenay's boeien 343

Schets oude betonningsvoorwerpen 344

Oude plaatsaanduidingen 345

Radiopeilstations 347

Walradar 348

Racon en Ramark 352

Zichtberichtendienst 353

Bouwkundige dienst Loodswezen, enz. 355

Kustwacht 357

Marine Kustwacht 362

Diversen 363

Hanse 365

Het Loodswezen, enz. in oorlogstijd 367-441.

C68 Beknopt historisch overzicht van de dienst van het Loodswezen, de Betonning, Bebakening en Kustverlichting, zomede van daaronder ressorterende nevendiensten.

Verzameling artikelen door P.A. Rûck oud Inspecteur van het Loodswezen, enz. in Algemene Dienst, 's-Gravenhage 1970 met diverse aanvullingen van D. Roos. (1 losse ordner t/m. blz 197).

C69 Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging De Nederlandse Loods. Twee exemplaren 1958 en 1974.

C70 Salarisrapport Nederlandse Rijksloodsen peildatum 1 juli 1968. Uitgave VNL.

C71 Aankomst- en vertrekmanoeuvres aan de Noordzee-containerterminal te Antwerpen, 28 maart 1997

C72 Vragenlijsten en enquêtes voor de loods en zijn vrouw betreffende psychische- sociale- en fysieke belasting. Rijksuniversiteit Groningen, oktober 1982.

C73 Diverse krantenartikelen periode 1917-1993

C74 Diverse artikelen over het Loodswezen en de loodsvaartuigen verzameld door Jacques W. Deijnen.

C75 Poster "Required Boarding Arrangements for Pilot" EMPA december 1987.

C76 Krantenknipsels betreffende het loodswezen vanaf 2 juli 1983 t.e.m. 1 oktober 1997.

C77 Collectie J.A. van Wallenburg, oud commissaris Loodswezen, Den Helder

1. Vaartuigen van het Loodswezen met roepnamen. 1933

2. Provisioneel Reglement op het Zee Lootswezen der Maze en Goeree. Origineel handschrift 21 dec. 1813, 6 blz.

3. Loodsreglement van de Binnenloodsen van Brielle, 1803. Typoscript, 13 blz.

4. Het Loodswezen gedurende de Franse Tijd, Onze zeemacht tijdens de Franse overheersing. H.Herman. Typoscript, 3 blz.

5. Het comité tot de zaken van de Marine 1795-1795. Overgeschreven uit Het Tijdschrift der Zeegeschiedenis, 1 april 1990. 2 blz.

6. Kaartje van de oude en nieuwe vaarwegen naar Rotterdam. G.Dirkzwager 1935.

7.Kaartje met vlaggen gevoerd door Loodsvaartuigen. Ongedateerd, begin 20e eeuw

8. Het Loodswezen ( De Pilotagie) . Hoofdstuk IX uit onbekend boek betreffende het loodswezen in Den Helder met lijst van geëxamineerde loodsen op Huysduinen en Den Helder in 1740. Ongedateerd, 9 blz.

9. Handgeschreven notitie "Per Carick van de Rijp naar Texel v.v. 1835, uit De Speelman, 1835. 1 blz.

10. Idem uit De ontwikkelingsgeschiedenis der gemeente Den Helder, D. Dekker 1875. 3 blz.

11. Idem uit Holland in vroeger tijd, 18e eeuwse beschrijvingen. 2 blz.

12. Een verloren ankerplaats. Ned. Zeeweezen, juli 1916. Typoscript 1 blz.

13. Peilreizen op de Zuiderzee. Tijdschrift voor Zeewezen en Watersport, feb. 1925. Typoscript, 1 blz.

14. De loodsdienst op het Noordzeekanaal, Ned. Zeewezen 1921. Typoscript 1 blz.

14a. Notitie loodsdienst na mobilisatietijd. Het Nederlands Zeewezen 1921. Typoscript 1 blz.

15. Notitie uit Vlie en Borne, G.A. Wumkes 1900. 1 blz.

16. Standplaats Den Helder 1948. Handgeschreven Notitie. 2 blz.

17. Het stranden van de Texelse loodsboot no. 7 op de Noorderhaaks 7 okt. 1858. D. Dekker1875. Typoscript 1 blz.

18. Het vergaan van de loodsenrinkelaar, schipper G. Hoogheid 27 nov. 1849. Typoscript 1 blz.

19. Artikel over de laatste loodsschoener. Ons Zeewezen, 15 sept. 1929. Typoscript 2 blz.

20. Idem jan. 1930. Typoscript 1 blz.

21. Het Nederlandse Zeewezen in vroeger en later tijd. Ned. Zeewezen 1918. Typoscript 9 blz.

22. Het Nederlandse Loodswezen voorheen en thans. Het Nederlands Zeewezen 1923. Typoscript 17 blz.

23. Notitie over het Belgische Loodswezen (1925 en 1916) Typoscript 1 blz.

24. Krantenartikel over het verdwijnen van Rudolf Diesel op 30 sept. 1913 en het vinden van zijn stoffelijk overschot in de Roompot door een loodsboot ( Coertzen) op 15 okt. 1913.

25. Het Nederlands loodswezen te Antwerpen voorheen en thans. Het Nederlands Zeewezen 1920. Typoscript 2 blz.

26. De Wielingen. Het Ned. Zeewezen sept. 1920. Typoscript 4 blz.

27. Loodsen aan boord. De Wandelaar in en uit. Orgaan ver. Loodsen Nederland jan. 1927. Handschrift 1 blz.

28. Het Loodswezen te Terneuzen. Typoscript ongedateerd 9 blz.

29. De Loodsdienst op de Schelde. Het Ned. Zeewezen 1918. Typoscript 3 blz.

30. Idem, 1919 Typoscript 7 blz.

31. Idem 1921. Typoscript 3 blz.

32. Notitie Loodswezen. Plaatsbeschrijving van Vlissingen, H.P. Winkelman 1873. Typoscript 2 blz.

33. Het Schelde-Loodswezen onder Frans beheer. Ongedateerd typoscript 1 blz.

34. Uit de handelingen der Staten-Generaal. Handschrift overgenomen uit het orgaan van de Loodsenvereniging Nederland, juni 1927. 34 blz.

35. De uitvoering van de loodsdienst in het Tweede District 1954. Handschrift 5 blz.

36. Notitie Loodswezen 1900/1922 Typoscript 1 blz.

37. Ledenlijst Loodsenvereniging Nederland afd. Terschelling 1921. Handschrift 1 blz.

38. Notitie Loodsstandplaats Harlingen (1948) Handschrift 1 blz.

39. Idem Commissarissen Delfzijl (1947). Handschrift 1blz.

40.Idem Loodsenstandplaats Terschelling (1948) Handschrift 1blz.

41 Idem Vergaan Loodskotter no 9 in 1869. Handschrift 5 blz.

42. Het Loodswezen in engere zin. G. Knop 1946. Typoscript 5 blz.

43. Van Loodsen, Boeien en Bakens. Artikelen van H.J. de Feyfer. 1964. 34 blz.

44. De Loadsery, De Loads, stukken proza en rijm in dialect. Typoscript 7 blz.

45. Diverse teksten van Loodsenliederen. 11 blz.

46. Notitie uit de Tegenwoordige Staat van Friesland, deel III blz 75 ev. Handschrift 2 blz.

47. Notitie loodsmansteken no. 17, gevonden op het strand in Zuid Californië, J.A. van Wallenburg 14 aug. 2004.

48. Notitie over het Loodswezen in Noord-Holland. Ongedateerd typoscript 2 blz.

49. Zeilaanwijzing Nederlandse Kust 1936, 6 blz.
 

C78 "Loodsaanwijzing" Vuga map, 2 klappers wetten, reglementen, verordeningen, enz. over de periode 1988 -2002

C79 Mutatielijsten van rangen en functies van loodsen 1969 en 1970.

C80 Betonningsstaat en lichtenlijst van Nederland. 2 boekjes 1924

C84     Drie handgeschreven bladzijden, aangevuld met schetsjes uit het “betonningsmerkenboek” betreffende de boeien “Oostgat No.3”, “Deurloo” en “Wielingen”. Ca. 1922. (Schenking P. Brounts 1995).

C85     Onvolledige adressen lijst van Nederlandse en Belgische loodsen te Vlissingen ca. 1860 tot ca. 1960.

C86     Verslag van de reis met het Chinese schip ms. Dade van lichtboei 26 naar Scheldepoort, 6 juni 1987, geloodst door M. Sentse.

C87     Reizen naar Cherbourg door loods G. Zeegers en G. Kuyper 18 sept. 1977.

C88     Beloningsstructuur RLC 1988 met namenlijst.

C89     Artikel adviesdiepgangen van C. Pierens, maart 1985 en regeling ankerliggers 1994.

C90     Boekje Lustrum 10 jaar zelfstandig Loodswezen 1998.

C91     Kopieën van stukken van Nederlandse Loodswezens 1749 – 1808. Herkomst D. Roos en G. de Vries, grotendeels uit Het Rijksarchief Den Haag.

C92     Kopieën van stukken betreffende het ontstaan van het Nederlands Loodswezen 1813-1818. Herkomst D. Roos en G. de Vries, grotendeels uit Het Rijksarchief Den Haag.

C93     Kopieën van stukken betreffende het Nederlands Loodswezen 1819-1866. Herkomst D. Roos en G. de Vries, grotendeels uit Het Rijksarchief Den Haag.

C94     Kopie van handgeschreven document over de geschiedenis van het Nederlands Loodswezen voor 1826. Herkomst D. Roos en G. de Vries, grotendeels uit Het Rijksarchief Den Haag.

C95     Kopie van Staat der Loodsvaartuigen in eigendom van het Loodswezen, niet gedateerd, ca. 1830-1850. Herkomst D. Roos en G. de Vries, grotendeels uit Het Rijksarchief Den Haag.

C96     Inventaris van een loodsrinkelaar ondertekend door Comm. Amadio 27 nov. 1814. Herkomst D. Roos en G. de Vries, grotendeels uit Het Rijksarchief Den Haag.

C97     Kopie van brief van Comm. Amadio aan A.C. Twent over diverse onderwerpen, waaronder het verdrinken van de loods Matheus Narrebout, gedateerd 25 december 1814. Herkomst D. Roos en G. de Vries, grotendeels uit Het Rijksarchief Den Haag.

C98     Kopie van niet volledige brief van de burgemeester van Vlissingen aan A.C. Twent, waarin gemeld wordt dat er in Vlissingen voor 1805 geen georganiseerd loodswezen was. Datum 9 juni 1814.

Kopie van brief van de burgemeester van Vlissingen aan A.C. Twent met namen van loodsen welke in Vlissingen werkzaam zijn, gedateerd 25 juni 1814. Herkomst D. Roos en G. de Vries, grotendeels uit Het Rijksarchief Den Haag.

C99     Kopie brief van de burgemeester van Veere aan A.C. Twent betreffende de loodsdienst aldaar, 8 juni 1814.

Kopie brief van de burgemeester van Zierikzee aan A.C. Twent betreffende de loodsdienst aldaar, 25 juni 814. Herkomst D. Roos en G. de Vries, grotendeels uit Het Rijksarchief Den Haag.

C100   Brief van de Commies van Convoijen en Licenten te Zierikzee aan de Commissaris Generaal van Financien, betreffende de lichtbakens aldaar, met een lijst van de namen en standplaatsen der lichtwachters in Zeeland, w.o. Frans Naereboud. 18 maart 1814. Herkomst D. Roos en G. de Vries, grotendeels uit Het Rijksarchief Den Haag.

C101   Personele staat (Lijst van namen) van het Lootswezen te Oostende december 1818.

C102   Kopie van brief aan het loodswezen betreffende het vergaan van een schip en de onschuld van de loods, door kapitein J.J. Greven. Antwerpen 17 november 1814. Herkomst D. Roos en G. de Vries, grotendeels uit Het Rijksarchief Den Haag.

C103   Kopie van rapportage van commissaris Amadio aan A.C. Twent over het tekort aan loodsen te Vlissingen. 2 december 1814. Herkomst D. Roos en G. de Vries, grotendeels uit Het Rijksarchief Den Haag.

C104   Kopie van “nominale staat van personen in het genot van onderstand (pensioen), betaald wordende uit de algemene kas van het Loodswezen”. (Namenlijst) December 1850. Herkomst D. Roos en G. de Vries, grotendeels uit Het Rijksarchief Den Haag.

C105   Kopie van Proces Verbaal van overdracht van de loodsboot No.1 van A.L. Amadio aan J. Engels. 31 juli 1826. Herkomst D. Roos en G. de Vries, grotendeels uit Het Rijksarchief Den Haag.

C106   Origineel schrijven van H. J. Ort aan A.C. Twent resp. hoofd Noorder- en Zuiderdepartement van het Loodswezen, over de organisatie van het Loodswezen. Amsterdam, 29 september 1815.

C107   Origineel schrijven van C. Crucq, Schout van Arnemuiden, aan A.C. Twent, over de loodsen en het loodsen te Arnemuiden, 29 juni 1814.

C108   Document over de “Organisatie van den dienst van Loodswezen, betonning en bebakening, verlichting, kustwacht en den stormwaarschuwingsdienst” Omschrijving van functies van diensthoofden, loodspersoneel, loodsen, vaartuigen en bemanning, bezoldiging, enzovoorts. Datum ca. 1914. Herkomst D. Roos en G. de Vries, grotendeels uit Het Rijksarchief Den Haag.

C109   Kopie van “Rapport van de Commissie belast met het onderzoek naar de dienstvoorwaarden enz., van het personeel bij het Loodswezen, enz. ca. 1920. Herkomst D. Roos en G. de Vries, grotendeels uit Het Rijksarchief Den Haag.

C110   Kopie van aantekeningen betreffende de loodsen te Zierikzee 1727-1804 Herkomst D. Roos en G. de Vries, grotendeels uit Het Rijksarchief Den Haag.

C111   Ringband met kopie staatsbladen over Reglement ter uitvoering van het Tractaat met België, 1831-1843

C112   -Ibid 1843-1935. -Tractatenblad jaargang 1955 No. 157 -Tractatenblad jaargang 1979 No. 5

C113   Overdruk uit Vlissingsche Courant 29 sept. 1926 “Het Nederlandsch Loodswezen te Antwerpen voorheen en thansch” door A.P.K. Onderdijk.

C114   Strafregister Loodswezen Monden van de Schelde te Vlissingen 1836. Achterin een staat van het breeuwen en schilderen der loodsvaartuigen.

C115   De Nederlandse Loods augustus 1976, waarin artikel over de Vlissingse binnenloods Adriaan de Groot (loods 1902-1938)

C116   Diverse namenlijsten van Nederlandse Loodsen gediend hebbende als bron voor het boek “Het Loodsenregister”. © 2010.

C117    Afbeelding zilveren loodspenning uit 1815.  Meesterteken Leendert Verbeek, Rotterdam “Binnenloots van Rotterdam op Maas en Zeeuwse stroomen”.

C118   Vier stukken over het verdrinken van binnenloods der 2e klasse L. van Hoeke als gevolg van de concurrentiestrijd met de Belgen op de Rede van Vlissingen op 5 aug. 1843 (ook digitaal)

 

  1. Origineel rapport  gedateerd 5 aug. 1843 van de commissaris Engels aan de onder-inspecteur Wels met een beschrijving en getuigenverklaringen van het ongeval, waarbij de Nederlandse sloep met zeven personen aan boord omsloeg. Alle opvarenden behalve Van Hoeke werden door de Belgische sloep gered. De overledene liet een weduwe en vijf kinderen na, die ineens alle middelen van bestaan zijn ontnomen.
  2. Originele verklaring gedateerd 15 aug. 1843 van Jan Monnier, loodskwekeling der 1e klasse,  Hij loodste het Amerikaanse driemastschip Francis Ann en beschrijft welke mannoeuvres het schip maakte teneinde de Belgische sloep te ontzeilen en de Nederlandse sloep te bevoordelen en welke mede oorzaak waren tot het omslaan van de laatste sloep.
  3. Originele brief van de onder-inspecteur Wels aan de vice admiraal en inspecteur-generaal van het loodswezen Twent gedateerd 16 aug. 1843, waarin hij meldt dat de kwekeling Monnier, als loods van het schip en de kwartiermeester van de Nederlandse sloep allebei hun plicht hebben gedaan.
  4. Originele brief van de secretaris-generaal der Marine aan de vice-admiraal Twent gedateerd 22 sept. 1843 over het gevaar van het ontzeilen van de Belgische sloep door kwekeling Monnier. Verder verzoekt hij de weduwe Van Hoeke onderstand te geven.

 

C119   Origineel schrijven van de Minister van Marine J.G.Rijk aan de inspecteur-generaal       van het Loodswezen Twent, gedateerd 31 aug. 1843,  betreffende het verkrijgen van een standplaats te Antwerpen met enkele loodsen, een commissaris (gelijk schipper Van Dierendonk die daar met een loodsboot gestationeerd is), een scheepsdiepgangmeter en een ontvanger der loodsgelden te vestigen in een kantoor nabij het Belgische Loodswezen (ook digitaal)

C120   Kopie van een drukwerk van 39 bladzijden, uitgegeven te Brussel op 22 mei 1839 door de minister van Openbare Werken over de organisatie van het Belgische Loodswezen. Voornamelijk in de Franse taal.

C121   Drie kopieën van verklaringen van de zeeloodsen J. Gomes (11mei 1919), N.Drijver ( 15 mei 1919) en W.H.Pieters (7 april 1820) over onbehoorlijk gedrag en brutaliteit van de Belgen op Vlissingen Reede

C122   Loodsdienst Schelde, kopie typoscript over de loodsboten zeil en stoom op de kruisposten. 120/21

C123   Kopiebrieven  gedateerd feb. 1946 over het wederom invoeren van de lijnloods door de Belgische dienst.

C124   Onze loodsdienst in den Franschen en in den Hollandschen Tijd. Artikelen in het tijdschrift Het Lichtbaken 1935

C125   Diverse artikelen over Het Nederlands en Belgisch Loodswezen in de 19e eeuw.

C126   Documentatie over Het Loodswezen door E.Legein, Belgisch zeeloods

C127   Aan boord van een Hollandschen loodskotter in de Wielingen.. Artikel in Het Leven, 16e jg no. 9 , dinsdag 1 maart 1921

C128   Kopieverslag van kanaalloods C.Karelse, gedateerd 7 juni 1919 over het bezoek dat hij samen met zijn collega J.Schol aan de minister van Marine bracht , waar zij diverse punten van de concurrentiestrijd bespraken.

C129   Lijsten beloodste vaart 1924 tot en met 1927 en maart/februari 1936

C130   Diverse koperstukken betreffende Scheldekwesties en concurrentiestrijd

C131   Drie kopieën van verklaringen van Belgische binnenloodsen over belemmeringen in de afvaart door de Nederlanders, gedateerd 1833

C132   Kopieresolutie van de Administrateuren van het Belgische Loodswezen der Schelde ondermeer over de betaling der loodsen. Met de namen van de 25 Antwerpse loodsen. Gedateerd 18 okt. 1820

C133   E-brieven: Informatie voorziening per E-mail van RLCS aan de loodsen.18 juni 2002 t/m 30 september 2004.

C134   Kopie boekje van: “Beschrijving behoorende bij de Hydrografische Kaart Der Zeegaten van de Monden der Schelde, trigometrisch opgenomen en in plan gebracht op last van het Departement van Marine door A.R. Blommendal, enz. ’S-Gravenhage 1865. (Zie de zeekaarten VNLS 13.XIII-19 tot en met 22).

C135   “Vervolgingsbeleid dronken loodsen”. Brief van Rijkspolitie te Water, Middelburg 19 juli 1993.

C136   Artikel door P. Hoebee maart 1987 over het op een mijn lopen van loodsboot 14, op 15 februari 1918.

C137   “Het vergaan van de Roompot” in 1853. Artikel door J.H.F. Schwarts, in “Kroniek van het land van de zeemeermin”, 1996.

C138   Artikel “Brabo CV. Vereniging van havenloodsen en bootlieden,” uit Antwerps Maritiem Verleden, met foto uit ca. 1935 van gebouw Nederlandsch Loodswezen.

C139   Boekje “Rapport Enquête-commissie “De Nederlandse Loods””. Verslag van onderzoek naar de financiële en sociale positie van de Nederlandse loods. Juli 1961.

C140   “Het Loodswezen heroverwogen” Eindrapport van de Commissie Frissen, juni 1997.

C141   “De aansprakelijkheid van de Registerloods na het ongeval met de “Solon” op 4 mei 1993. Afstudeerscriptie van P.G. van der Horst.

C142   2 klappers met documentatie over zeilende loodswezen vaartuigen en de concurrentiestrijd verzameld door Doeke Roos.

C143   Verzameling gekopieerde Staatsbladen en Tractaten betreffende de Scheldemonden uit 19e en 20e eeuw.  Herkomst Doeke Roos.

C144   Boek “Het Loodsenregister”  Naamlijst alle loodsen Scheldemonden 1814 t/m 2009.

C145   Naamlijst loodsen uit dienst vanaf 2009.

C146   Uitspraken van de Raad voor de Scheepvaart waar loodsen bij betrokken zijn:

            No. 16 19 februari 1964 aanvaring “Alka” met “Avafors” in Nauw van Bath.

            No. 15 18 apeil 1984 aanvaring “Scandinavia Maru” met “Proteus” op Vlissingen rede.

            No. 16 18 april 1984 De “Vostok II” stoot op het wrak “Spyros Armenakis” op Vlissingen Rede.

            No. 19 16 mei 1984. Aanvaring “Ringgracht” met “Francesca” nabij boei 84.C147   gegevens over munitie aan boord van loodsboot Menkar uit 1978.

C148   Het Loodswezen in een ander perspectief: Achtergronden en feiten bij het heden en verleden van het Loodswezen, 16 september 1997.

C149   Rapportage inzake analyse conflictsituatie en poging tot conflictoplossing loodsen/dienst DGSM, drs E.J. v.d. Stok, 11 mei 1983

C150   Computer afbeeldingen van tender en loodsboot ca. 2010.

C151   Wet Houdende Bepalingen op den Loodsdienst voor Zeeschepen en daartoe betrekkelijke reglementen. 5 boekjes 1932 en 1936 (3x)

C152   Verslag der Commissie tot nadere regeling van het Loodswezen 1853. met ingekleurde vlaggenkaart.

C153   Zakboekje voor het 6e district, uitgave van Loodsenvereeniging Nederland ca. 1935 (3 exemplaren)

C154   Rijkskleding Boekje  ca. 1960 (3 ex.). Zie Loodsluyden en Historiën blz. 21.

C155   Extract uit de wet, Het Algemeen Reglement en de bijzondere Reglementen op den Loodsdienst 1925.

C156   Wetten en Besluiten betreffende: Loodsdienst voor zeeschepen, pensioenen personeel, aanvaringen en reglementen van politie, etc. uitgave 1926.

C157   Publicaties op loodstechnisch gebied vanaf sopt. 1965 t/m febr. 1971 J. Roose.

C158   “Pilot ladder safety”  1980.

C159   Loodsen vakbondsverenigingen. Chronologische volgorde van de loodsenvakbonden vanaf 1908 

C160   Wetten en Besluiten boekje betreffende Loodsdiens voor Zeeschepen met ingesloten vlaggenkaart. Zwolle 1902. Afkomstig van zeeloods A. Lems.

C161   Wetten en Besluiten boekje betreffende Loodsdienst voor Zeeschepen met ingesloten vlaggenkaart. Zwolle 1926. Scheldereglement van 1843, herdrukt 1 januari 1905, eigendom geweest van zeeloods A. Fleurbaaij, later van zeeloods C.G. van der Eijk; alles afkomstig van de kleindochters van C.G. van der Eijk.

C162A Kopieën van stukken betreffende het oprichten van het Vast Lootswezen te Vlissingen, medio 1814. Met o.a. naamlijsten van de eerste loodsen. Verder een brief van kolonel A.C. Twent met verzoek om inlichtingen aan de burgemeester van Vlissingen over deze loodsen. Bron: Gemeentearchief Vlissingen.

C162B Kopieën van koopcontracten Lampsinshuis 1810-1824. Originelen Zeeuws Archief, Archieven Loodswezen.

C163 Inventaris van de archieven van het 1ste en 2de district van het Loodswezen enz. (1820) 1827-1945 (-1958).

C164   Briefwisseling met de NLC over de “verdwenen” archieven van het Loodswezen onder Rijkswaterstaat. (Marc Tijdhof, Eric van Dijk)

C165    De concurrentiestrijd tussen de Nederlandse en Belgische Loodsdiensten op de Westerschelde en haar Mondingen 1839-1939 door Doeke Roos. Overdruk uit Zeeuws Tijdschrift jaargang 33 nummer 4 1983.

C166A Stamboeken van Loodsen uit het 6e district. 1814-1964. Kopieën uit Nationaal Archief. Archieven Loodswezen etc.  Inventaris nrs. 167, 169, 474, 477, 560,562, 563, 581, 706.

C166B Stamboeken van Loodsen uit het 6e district. 1814-1964. Kopieën uit Nationaal Archief. Archieven Loodswezen etc.  Inventaris nrs. 707, 707A, 1130, 1131, 1132, 1133 t/m 1146.

C167   Jubileumnummer Aktueel, oktober 2013; 25 jaar Loodswezen (verzelfstandigd).

C168    Staatcourant van 31 aug. 1988 met wetten, besluiten en regelingen verzelfstandiging loodswezen per 1 september 1988.

C169    Het Nieuwe Zeeaanvaringsreglement 1954

Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972.

Havenreglement Havenschap Vlissingen 1986.

Havenreglement Braakmanhaven 1987.

Regeling Loodsdienst 1966 (zgn. blauwe boekje).

Het Binnenaanvarings Reglement 1926, met handgeschreven Bijzonder Aanvaringsreglement Westerschelde (ex. J. W. Deijnen)

Verantwoordelijkheden van de Loods door J. Roose (inspecteur Loodswezen).

Vaar- en Maneuverwijze op het Kanaal Gent-Terneuzen door V. Vlietinck, Kanaalloods.

 

C170    Krantenartikel uit Nationale Personeelsgids 5 januari 1985. Acties loodswezenpersoneel tegen de privatisering.

C171    Artikel uit de PZC 18 april 1980, Viering in Terneuzen van kroning Wilhelmina op 31 augustus 1898. Met foto’s.

C172    Jubileummagazine Twee eeuwen Nederlands Loodswezen in de Monden der Schelde 1814-2014.

C173    Beleidsvoornemen tot privatisering van het loodsen van zeeschepen. Concept 27-11-1985.

C174    Rapport Van der Stok, betreffend conflictsituatie en poging tot conflictoplossing Loodsen-DGSM 11-05-1983.

C175    Boekwerk “De centrale opleiding van adspirant-loodsen (COAL) 1969-1983.

C176    Onderzoek van G. de Vries (loods te Delfzijl), naar de kosten van een dienst-en rusttijdenregeling, afgezet tegen veiligheid, gezondheid en welzijn. 27-08-1987.

C177    Rapport: De toekomstige positie en structuur van het Loodswezen, een eerste verkenning. 13-06-1996.

C178   Rapport MDW (Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit)-werkgroep Loodsen. (Rapport commissie Brokx), 15 april 1998.

C179    Rapport evaluatie loodsplichtsysteem Fase 2 uitgebracht aan DGSM. (Rapport Berenscht), 16 maart 1990.

C180    Project herziening Loodsstation Steenbank, november 1982. (Van 2 naar een loodsvaartuig op de kruispost).

C181    Bijlagen van het Eindrapport Commissie Verzelfstandiging Loodsdienst. 3 oktober 1990.

C182    Kopie krantenartikel over oprichting van een Lootskamer te Antwerpen en Vlissingen 1802. Idem over het redden van mensen door Chefloots Berteloot te Vlissingen 1806.

Idem over het uitreiken van het Legioen van Eer aan de chefloodsen Pierre Thomas en Matthijs Amadio. 1811.

C183    Beschrijving van het huis van het loodswezen (loodsenwacht) te Zierikzee 1907. Zie fotocollectie nummer 194b.

C184    Diverse peilkaarten Westerschelde en havens, 1980 -2000

C185    Geplastificeerde stroomkaart met draaischijf, van de Westerschelde 1992.

Boekje getijstromen Westerschelde t.o.v. HW Vlissingen. 1995

C186    Bekendmakingen aan de scheepvaart Kanaal van Gent naar Terneuzen over regelingen voor bovenmaatse zeeschepen. 1992.

C187    Berichten aan loodsen (Berlo’s) 1993-1999, betreffende heli-beloodsingen in Scheldemond.

Briefing ten behoeve van het loodswezen van Schreiner Airways, met uitleg over heli-beloodsing.  Ca. 1990.

C188    Berlo 10 januari 2002 betreffende meren/ ontmeren/ gemeerd liggend aan Borssele Zeesteiger. Procedure in- en uitdokken Scheldepoort, 17 april 1998.

C189    Blanco voorgedrukte loodsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Pilotage Contract, voor beloodsingen buiten de Regio.

Formulier Maritieme Gezondheidsverklaring.

Bass 068/099 Algemene informatie t.b.v. de loodsen over specialisatie; minimum beurtrol; bovenmaatse schepen; gebruik aantal sleepboten, etc.

 

C190    “Jonck rijs is te buygen”. Organisatie- en bedrijfsrapport over toekomstige structuur DGSM, waaronder het loodswezen, dd. medio mei 1985. (Jacob Cats: “Jonck rijs is te buygen, maer geen oude boomen”).

C191    “Sociaal Statuut”. Stuk van Rijkswaterstaat over personeelsbeleid w.o. de loodsen, 18 juli 1986.

C192    Routeringsystemen. Uitgave van de Scheepvaartinspectie 1977.

C193    Scheurboek. Lesboek over bochtentheorie. Uitgave RLC Scheldemond januari 1992.

C194    De geschiedenis van het Loodswezen (2). Kopie uit Spiegel der Zeilvaart, jaargang onbekend. Ingesloten briefje van de schenker Willem van Leeuwen dd. 21 mei 2003.

C195    Collectie afdrukken van oude ansichtkaarten met Belgische en Nederlandse Loodsen Sociëteiten 1902 – 1920.C196    Loodswezen Algemeen, verzameling kranten- tijdschriftartikelen, brieven, etc afkomstig uit Archief Frans de Boer.

C197    Instructie voor den Commissaris der Loodsen ( 10 December 1859) tevens Ontvanger (25 Mei 1868) der Loodsgelden te Vlieland. Tevens een beurtlijst der Binnenloodsen 2e District Terschelling en het Vlie, standplaats Vlieland. Bijgesloten een themanummer “Het Loodswezen op Vlieland” juni 2009. (52 blz.)

C198   Rapport der Commissie van Nautische experts omtrent het nieuwe voorstel, etcetera, etcetera, betreffende uniformiteit in betonning en verlichting. Geneve 20 februari 1929. In het Frans, met gedeeltelijke Nederlandse vertaling.

C199   “Loods aan boord!”door C.K.Elout. Overdruk uit het Algemeen Handelsblad ca. 1921. Beschrijving van twee loodsreizen van H.K. van Baaren, Noord uit en Noord in en de concurrentiestrijd tussen Nederland en België.

C200  “Leidraad ten dienste van de Officieren der Koninklijke Marine-Reserve”. Brochure van het Ministerie van Defensie, 2 november 1961.

C201  Notulenboek van de ledenvergaderingen afd. Vlissingen van de V.N.L. (Vereniging de Nederlandse Loods) periode 17 mei 1954 – 29 januari 1963. Achterin bestuurssamenstellingen.

C202  Notulenboek van de ledenvergaderingen afd. Vlissingen van de V.N.L. (Vereniging de Nederlandse Loods) periode 22 april 1963 – 6 januari 1970. Achterin diverse bestuurssamenstellingen.

C203   In- en Uitgaand briefboek van de V.N.L. 1972 – 1990.

C204   De verstoring van het circadiaans ritme en de interaktie met de psychosociale problemen van de ploegendienst. Literatuurstudie van Ger en Adrie de Vries april 1979.

C205   Collectie tekeningen van Sanders gebruikt voor de loodswezenkalenders van de RLC. (In lade 5 kaartentafel).

C206   Serie loodswezenkalenders 1994 t/m 2003; 2008, 2009, 2011, 2012, 2015 t/m 2017. (In lade 5 kaartentafel).

C207   Taxatierapport gebouwen Boulevard  De Ruyter 8-10 en Noordzeestraat no. 9 in opdracht penningmeester VNLS 10 november 2006. (In lade 5 kaartentafel).

C208    “Loodsdienst, ‘met nadruk op het woordje dienst’. Artikel ui “Zeeland Magazine” 13e jaargang no. 17 1981.

C209   Coursebook Port Revel, Shiphandling Centre, Harm Boerma

C210   Herinrichting Kanaal door Zuid-Beveland, 1989-1993. Tekeningen etc.

C211   Studie betreffende de kwaliteit van de verkeersafwikkeling in de ontworpen bochtafsnijding in de Westerschelde bij Bath, maart 1976

C212  Pleidooi voor een optimaal gebruik der toegangswegen tot de haven van Gent 1976

C213  Startnota vervangen van de basculebruggen van de Westsluis te Terneuzen, 

C214  Beschrijving waterbeweging Westerschelde met Waquasimulatie, 26 oktober 1992

C215  De cyclus der drempelgeulen bij de Zimmermangeul ca. 1976

C216 Verslag modelonderzoek haven van Borssele door het waterloopkundig laboratorium. Voorstudie voor een aan te leggen   zeehaven in de Everingen maart 1973.

C217 Onderzoek tijpoorten Westerschelde, deelnotities 17 december 1993. Rijkswaterstaat. Idem Eindrapport, d.d. 1 december 1993.

C218 Instruktie voor Loodsen t.b.v. verbetering van de Westbuitenhaven Terneuzen, Rijkswaterstaat, oktober 1984

C219 Eindrapport projectgroep VTS-SM 1992.

C220 Stukken betreffende de ontwikkeling van de walradarketen. 1977-1982.

C221 Map met o.a. systeem-concept Hydro-Meteo-Euro, februari 1974. Verder stukken betreffende Hydrografie, zeegang en deining.

C222 Verschillende mappen met informatie over: Ankers en ankeren, Manoeuvreren met boegschroeven en andere hulpmiddelen, schroeven) stuurproeven, meren, navigeren, bochten en effect op gemeerd liggende schepen. 

 C223 3 Scheepsdagboeken loodsvaartuig Pollux

18-01-1972 tot 07-11-1972

29-08-1972 tot 12-07-1974

15-07-1974 tot 24-02-1976

C224 Scheepsjournaal Attican Unity in brand gevlogen op Vlissingen rede 25-08-1977

C225  2 Aantekenboekjes van Loodsschipper Johannes Jacob Van Der Eijk waarin nauwkeurig alle door hem beloodste en afgehaalde schepen en de naam van de loods van april 1910 tot december 1932 zijn opgetekend.

C226 Speech voorzitter Kluwen betreffende eerste vlucht loodswezen helikopter alsmede 3 krantenartikelen uit 1984, 1985 en 1989 betreffende het loodswezen

C227 Piet Hein tunnel Amsterdam, transport draaiboek tunnelelementen over de Westerschelde. Datum 25-08-1994, herzien 15-01-1995.

C228 Schip en Werf, 25 juni 1943 met overzicht (PP) van de ontwikkeling van de loodsboten tot het jaar 1943. Inclusief nieuwbouwplannen voor een nieuw motorloodsvaartuig no. 1. (Alleen digitaal).

C229 2 loodsenpasjes uitgegeven 1 maart 1958, loodsen Hendrik Wijngaarden en Friedrich Diedrich Verhey.

C230 Politierapport 2 mei 1921, betreffende huishoudelijk geweld door lichtwachter van Breda, wonende Molenstraat 2 Vlissingen.

C231 2 Extracten Scheepsjournaal loodskotter no. 11.

3 nov. 1904, Schipper P. van Duijn kreeg liesklachten

5 aug. 1910, Schipper P. van Duijn had Spaanse Griep

 

C232 3 Bekendmakingen Febr. 1947

437 Contracten voor het schoonmaken van Gebouwen en Terreinen, opgave doen van

440 R.K. Thuisfront, oprichting

438 Gemeente Spaarbank Soerabaja heropening

C233 Krantenartikel PZC 05-03-1994, herziening Scheldereglement