Documentatie

F1 Boekje bij Expositie loodswezen 1984

F2 Artikel betreffende Belgische Lichtschepen uit Lichtflitsen van de Noord-Hinder Jaargang 5 nr. 2

F3 Fotokopie Scheepvaartberichten Lloyd ANVERSOIS - 1858 . No.1, Anvers, 20 Mars. Première Annéé.

F4 "Vlissingen als reddingstation"- 1873-1940." - Beschrijvend en goed gedocumenteerd artikel door A. Sinke, archivaris KZHMRS.

F5 Fotokopie van oorkonde "Hulde van de burgers van Vlissingen" aangeboden aan de redders van de "Doris", familie Schroevers en mensen Loodswezen. Met bedankbrief van de Kapitein en bemanning van de "Doris" 15 dec. 1907.

F6 2 stuks Brochure "Historische ontwikkeling van de Nederlandse Kustverlichting"

F7 De havens van Walcheren - door H. van Oordt. Uitgave Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1919.

F8 Kopieën van: De verbindingen van Middelburg met de zee. - Artikel door P.W. Sijnke Uit: Prentenboek van Middelburg- door dr. J. van Ham

Zeeland door de eeuwen heen door M. van Empel en H. Pieters 1974; "Die Wielinghe en dat Veergadt".

F9 Kopieën van: Vuur- en Bakengelden voor de Zuiderzeeschippers door A. Wijzenbeek 1992.

De Kas op de Vuurgelden door C.F.L. Paul 1979.

Het Ensser- geld door E. Vroom .

F10 Het Zeerecht van Damme.

Artikel uit "De Poldertorens" -1996/2 - waarin onderzoek wordt beschreven naar ontstaansgeschiedenis van de 24 artikelen uit het zeerecht van Damme, uit de 13e en 14e eeuw. Met opgave van de 24 artikelen.

F11 Onderwater geluid (klok) - signalen. Voor Lichtschip 'Noord-Hinder' zie merkenboekje A. Ahrend onder no. D7 (Zie ook Lootsluyden en Hystoriën)

F12 Drukwerkje: "Onze onderhandelingen met Nederland". Verslag aan de Senaat van de Belgische Minister van Staat Paul Segers omtrent het Tractaat. Uitgave: Handelskamer van Antwerpen. Maart 1929. (Afkomstig uit archief Van der Graaf)

F13 Kopie drukwerk "Question of the Scheldt". Foreign Office 1920. Historische beschrijving 1550 - 1914 (ex. Collectie van der Graaf)

F14 Belgische Oorlog op de Schelde - 1830.

Uittreksel uit het Dagboek van vice-admiraal J. Boelen Jzn. 1795-1860.

F16 "De privatisering van het Loodswezen" artikel door A.G. Nauta in tijdschrift Zeeland, jaargang 5 nr. 3 sept. 1996

F17 Informatiemap van de Unie van Redding en Sleepdienst, met beschrijvingen, tekeningen en foto's van 20 sleepboten.

F18 Den Spiegel jaargang 23 no. 4 van oktober 2005 waarin Slag om de Schelde en de betrokkenheid van de loodsen; Ms. Alan A. Dale, een scheepswrak met een verhaal; De verdieping van de Westerschelde.

F19 Verzamelmap met artikelen over Nautische Seingeving samengesteld door Jacques W. Deijnen, 2001

F20 Gedicht over "Gerrit de Hakkelaar" vlieger van het Loodswezen overleden 25 oktober 1921, door H.J. Wijtenburg en enige gegevens betreffende het schilderij "Logement Stad Antwerpen" van Piet Mos 1922. Origineel schilderij in bezit van de dochter van kastelein Van de Velde te Dishoek.

F21 Loodsjollen, internetartikel over houten motorloodsjollen 1946 - 2003

F22 "De Loods" thema bijlage Vrij Nederland 25 augustus 1984. Twee exemplaren.

F23 Periodiek "Lichtflitsen van de Noord Hinder jaargang 8 no.1 met artikel "Over Lichtschepen en Stoomloodsvaartuigen".

F24 Drie Periodieken Spiegel der Zeilvaart 2e jaargang nrs. 1, 3, 5; 1978. Artikelen reeks "De geschiedenis van het Loodswezen" door Henk de Feyter (3 delen)

F25 Gemeenschappelijk Nautisch Beheer in de Schelde regio, Vlot en Veilig. Brochure met losse inlegbladen. dd. 2002.

F26 Uittreksel van het vergaan van de "Aidin" 11 februari 1958 uit pagina 107 van "Westerschelde bij Storm en Mist" van Cor Heijkoop. Het Echolood van dit schip bevindt zich onder nr. VNLS 12.XII-4 in de Collectie-VNLS.

F27 "Den Spiegel", jaargang 23 nr.1 januari 2005 waarin: drie Vlissingse schoolplaten betreffende de havens van Vlissingen en "Spelen met Slavengeld" door Dick Broers, betreffende de Cauri schelpjes (zie G20).

F28 Symposium over "Ships handling". Wageningen, november 1973.

F29 Verzamelmap over de geschiedenis van Vlissingen, verzameld door Jacques W. Deijnen.

F30 Brouwershaven zoals het was door M.E. Jansen-Glas, 1972. Zes fotokopieën verzameld door Jacques W. Deijnen.

F31 Boekwerkje "Zierikzee in de zeiltijd" door Abram de Vos, 1980, waarin foto van het Loodswezen gebouw op 13 september 1907

F32 Bescheiden van Frans Naerebout. Uitgebreide documentatie betreffende de loods en mensenredder Frans Naerebout.

F33 Documentatie over de totstandkoming van het Muzeeum in het Lampsinshuis en expositie Loodswezen .

F34 Beroepen en Diensten in Havens en Havenontwikkelingen. Verzameld door Jacques W.A. Deijnen.

F35 Documentatie over Kaarten en Instrumenten verzameld door Jacques. W.A. Deijnen

F36 Bodemvondsten, Verenigingen, Collecties en Musea verzameld door Jacques. W.A. Deijnen.

F37 Diverse artikelen onder de naam Lootsluyden en Historiën, verzameld door Jacques. W.A. Deijnen.

F38 Documentatie betreffende de "wisselwanden" in de sociëteit, periode 1991-1998, samengesteld door Jacques. W.A. Deijnen.

F39 Documentatie over (zee)schilders en schrijvers, rakende het Loodswezen, verzameld door Jacques W.A. Deijnen.

F40 Algemene documentatie over schiemanswerk, ankers, scheepsklokken en boegbeelden, vrijetijdsbesteding o.a. scrimshaw. Verzameld door Jacques W.A. Deijnen.

F41 Algemene documentatie over: Bakens, Lichtschepen, Boeien, Tonnen, Vuurtorens en Kustverlichting. Verzameld door Jacques W.A. Deijnen. (2 enveloppen).

F42 Algemene documentatie over het reddingwezen en diverse reddingen, waaronder die van de opvarenden van de Russische bark City of Benares op 1 oktober 1911. Verzameld door Jacques W.A. Deijnen.

F43 Verzameling nautische varia samengesteld door Jacques W.A. Deijnen.

F44 Jubileumboekje van de Belgische Loodsen Sociëteit de "Unie", 1884 - 1984.

Jubileumboekje van de Vereniging van Staats- Rivier- Loodsen 1944-1969.

F45 Drie brieven betreffende Engelse kolenstaking 1926 en het bunkeren in Rotterdam bij de SHV. (ex. collectie SHV).

Algemene dokumentatie over de geschiedenis van de Steenkolen-Handelsvereeniging N.V. (SHV) te Vlissingen.

Promotiemapje met vier foto's van het Bunkerstation Vlissingen. (ex. collectie SHV).

Collectie SHV is afkomstig van oud-directeur Van Everdingen.

Twee krantenkopieën 25 juli 1966 en 24 maart 1967, betreffende het zinken van de aanlegpontons van Bunkerstation Vlissingen in de Buitenhaven.

F46   Artikelen betreffende het vergaan van de Oostenrijkse brik Pegno d’Amicitia in 1852 in tijdschrift Voortvarend jaargang 21 no. 5 blz 20. (Loodsensociëteit Rotterdam) en jaargang 22 no. 1 blz. 35. Tevens een artikel over W. Goos blz 33 t/m 35. Zie ook D51.

F47  Kopieën van krantenartikelen o.a. uit de Middelburgsche Courant over de opening van de nieuwe haven te Vlissingen en het Kanaal door Walcheren op 8 september 1873. Binnenloods Marinus van Boven beloodste het Z.M. stoomjacht “De Leeuw” met aan boord de koning (Willem III) die de havens opende. Van Boven beloodste op 24 sept. eveneens het eerste schip voor het nieuwe kanaal, bestemd voor Middelburg, de Nederlandse schoener Nerva komende van Riga.

Verder 2 illustraties van de opening uit de “Illustrated London News” september 20 1873.

Verder een Franstalig havenplan uit die periode.

F48      Drie sets proefdrukken van het boek “Het Loodsenregister” © 2010.

F49      Verzameling krantenknipsels, en andere documenten rakende het Nederlands Loodswezen, Verzameld door Jacques W.A. Deijnen.

F50      Onderzoekje over het loodswezen op Het Zwin en de Ordonnantie van Brugge door oud-loods H. Tummers. Gedateerd 2010.

F51      Klapper met: Deel 1: de Belgische loodsen doorheen de geschiedenis. Deel 2: het Belgisch loodswezen. Deel 3: de Belgische loodsen, profilering van het beroep, uitgave 1982, auteur niet bekend.

F52      Aantekeningenschrift van Jacques W. A. Deijnen, met diverse adressen, nautisch bezit, musea, etc.

F53      Documentatie omtrent overdracht en bruikleen van het scheepsmodel Aruba aan het Maritiem Museum in Willemstad Curaçao.

F54      Krantenknipsel 16 november 2013 betreffende nieuwe uitbouw kantoor Loodswezen.

F55      Boekje:”Het gebruik van propaan voor lichten aan de wal en lichtboeien”. 1959.

F56      Brochures Loodswezen en Betonning. Archief Frans de Boer.

F57      Onderzoek naar de kustverlichting en lichtenlijnen bij Borssele en Groenendijk. Met documentatie, tekeningen, foto’s en gedeeltes uit zeekaarten, brief A.Rijpert 20 apr. 2017 over geschiedenis van samengesteld licht. Dit alles t.b.v. artikel in de Scheldeloods over het samengestelde oeverlicht in het trappenhuis Boulevard de Ruijter 8.

F58      Documentatie over Nederlands droogkompas in houten kom, zgn. botertonnetje. Zie VNLS 12.XII-72.