Stukken met betrekking tot persoonlijke aard

D1 Stuk over Tjeerd Spanjer, loods van 1938 tot 1969 uit Terschellinger Magazine 1996 blz. 32 tot 37

D2 "Eenzelvigheidskaart" van de loods K. Lagendijk ca. 1945-46 (id. kaart)

D3 Schrift H. Pluylaar loodsenopleiding 1962-63 (Compendium)

D4 Inkomende brieven betr. foto's en personalia 1980 - 1983 (A. Hofman, A. van Liere, Wiegman, S. v. Rees, Sieviers, M. Pot, Van Rijssel).

D5 Boekje over Egbert van Hoepen, loods en mensenredder. Uitgave Vlissingen 1903.

D6 Handgeschreven merkenboekje zeeloods Gerrit Wilders (1938-1946)

D7 Handgeschreven merkenboekje loods A. Ahrend (1870-1948) te IJmuiden.

D8 Handgeschreven schriftje met orders voor loodsen en bepalingen voor bevaren van Nederlandse territoriale wateren door vreemde schepen 1914-1918 van zeeloods P. Schol.

D9 Kopieën van brieven en artikelen over rivierloods Gilles Stroosnijder loods van Koninklijke jachten van Koningin Victoria.

D10 Handgeschreven merkenboekje van schipper G. Gorter ca. 1928

D11 Originele bedankbrief voor geld en bewijzen van belangstelling van Weduwe Michielsen, Terneuzen 6 aug. 1894

D12 Fotokopieën van het examen van Antonij Arnoutse 12 sept. 1842

D13 Gedicht in origineel handschrift 17 april 1896 aan Jacobus van der Burgt commissaris der loodsen te IJmuiden, t.g.v. 50 jaar dienst bij marine en loodswezen.

D14 Stukken van Hendrikus Koning (1897-1974)

Brief 9 maart 1994 betreffende Hendrikus Koning 9 maart 1994 door Jacques W.A. Deijnen.

Kopie Declaratie 29 maart 1947 over februari 1945 als controleur in Groningen

Kopielijst verloren gegane bezittingen aan boord Loodsboot No. 13 (schip zonk in Duitse dienst nabij Den Helder 17 januari 1943)

Kopieën uit het schepenboek van H. Koning betreffende zijn bijzondere lotgevallen in WO II van 17 mei 1940 tot na de bevrijding oktober 1945, 31 pagina's.

D15 Stukken betr. de schorsing van J.W. Ponte, binnenloods, m.i.v. 15 feb. 1946

Verzoek aan de Minister van Marine dd. 16 feb. 1946 om clementie te hebben met Ponte, ondertekend door P. van Es, Nic. Hopman, J. de Jong en een vierde persoon (onleesbaar)

Idem 3 concepten

Schrijven van W. van Leeuwen met kort biografie van J.W. Ponte + foto.

D16 Stukken Piet van Es, rivierloods

Briefje Jan Nas betr. van het in ontvangst nemen van de stukken van mevr. Van Es

Brief in envelop van de directeur Loodswezen 6e district Arntzenius aan Van Es over een opgelegde boete, 25 mei 1938

Schrijven commissaris afvoer burgerbevolking, 15 maart 1944

Verklaring van de Commandant Nederlandse Binnenlandsche strijdkrachten te Gouda over het onderduiken van Van Es en zijn terugkeer als loods, 6 mei 1945

Uitslag stemming van de verkiezing van het bestuur Sociëteit Nederlandsch Loodswezen, 10 december 1945

Kwitantie van de Schelde-Binnenloods Vereniging , augustus 1949

Brief van dhr. Rueck over militarisering van het Loodswezen, 28 mei 1951

Brief Van Es aan vice-voorzitter CRP over salaris herziening, 18 aug. 1953

Gedeelte van een brief aan de Inspecteur-generaal Loodswezen te ‘s-Gravenhage over zijn wedervaren in de oorlog, ongedateerd

D17 Stukken C. de Bie, zeeloods

Aanstelling kwekeling 2e klas, 5 juli 1927

Aanstelling tot hulpzeeloods, 23 september 1933

Lidmaatschapspasje Travel Assiocation Of Great Brittain

Toegangspas Vlaanderen en Noord Brabant, 7 nov. 1946

D18 Stukken van Nic. Hopman, rivierloods van 1921 -1957.

Collage van 12 foto's, o.a. zijn lijnschepen

Drie foto's opleidingschip Pollux en 1 foto loodsleerlingen Den Helder

collage van 5 foto's "Ingang Royerssluis te Antwerpen 1934"

beschrijving en tekeningen van zijn zeilschip "Gerbrig"

Twee originele rapporten uit juni 1940 betreffende een motorreis door Vlaanderen en Frankrijk

Acht kopieën WO II

Twee brieven WO II

brieven over de staking van de Belgische rivierloodsen 1957 en Hopmans betrokkenheid hierin

Franse brief over schade 1959/60

Twee stukken uitreksel uit scheepsregister 1877

brieven van Hopman aan bestuur VNLS 1982/84

briefje Readers Digest aan Hopman 1982

opgetekende verhalen van N. Hopman door A.Molle

Een schrift "Loodswezen vanaf 1921" loodsverhalen met achterin "Loods in oorlogstijd"

Twee rouwkaarten van Nic. Hopman en zijn vrouw Cilly korte biografie Nic. Hopman

Cahier de "Loodsenspiegel" van Nic. Hopman.

D19 Zeildoeks zakje van de zeeloods J.A.de Ruijsscher geb. Den Helder 2 maart 1913, bevattende documenten en diploma's.

Dhr. De Ruysscher was met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog hulploods te Vlissingen. Voer met een loodsvaartuig mee naar Engeland en deed daar dienst als stuurman op de Atlantische konvooien.

diploma 3e stuurman GHV boekje

diploma 2e stuurman GHV van W. Wortel, boekje

diploma 3e rang

diploma sloepsgast

certificaat radiotelegrafist

zakboekje Loodsenvereeniging Nederland

aanstelling tot zeeloods

aanstelling loodswezen

verlofboekje WO II ss. Stad Maassluis

twee orderboekjes met loodsreizen ca. 1948

conduiteboekje

paspoort 1940

Certificate of Registration

lidmaatschap Travel Association,

twee walpasjes Falmouth en Baltimore ID Royal Netherlands Navy

aanstelling hulpzeeloods 1945

drie arbeidsovereenkomsten 1938/39

formulier met toestemming van zijn vader om te varen, dd. 1924

formulier van ontvanger der loodsgelden 1942

boekje travel association

certificaat gunnery course

document decoraties

document betreffende de opvarenden van loodsvaartuig No.13 16 oct 1940.

document salariskorting 1 jan. 1942

Minuutblad Oostgat. Diepten opgenomen door HMS Zeefakkel, juli 1946.

(Deze kaart is opgenomen in afdeling 13. XIII. Zeekaarten van de collectie).

D20 Gegevens voor opleiding loodsen (vademecum) van loods J. de Ruijsscher

D21 Stukken van Jan van den Heuvel, rivier en kanaalloods, in dienst

1935, met FLP 1969. Ontvangen van afdeling Terneuzen VNLS, 16 nov. 2004

Zakboekje van J van den Heuvel 1930 van Van Nievelt Goudriaan en Co.

Idem NASM 1930

Militair zakboekje J. van den Heuvel 1934

Diploma 3e stuurman stoomvaart 1934 en grote handelsvaart 1937

Loodsverklaring dd. 26 feb. 1945 - zinken van ss. Nashaba

Brief directeur Loodswezen naar aanleiding van het zinken ss. Nashaba

Loodsverklaring 15 sept. 1952 over de aanvaring tussen de Ocean Swell en de Zephyr.

Dankbetuiging PSD 23 dec. 1968 n.a.v. opening Kanaal Gent-Terneuzen

Receptieboekje met foto's etc. FLP op 11 okt. 1969

Krantenknipsel 5 nov. 1994 Mijnenvegen op Westerschelde

Envelop met knipsels Australische kranten en 2 brieven

D22 Stukken zeeloods Aard v.d. Maas:

Roze loodscertificaat. outward bound model No.: 321a

Blauw loodscertificaat inward bound model No.: 322a

Wit certificaat voor bewezen loodsdienst. Ongedateerd

Algemeen schrijven van de directeur-generaal loodswezen. Toelichting op militarisatie van het personeel Loodswezen.

Algemeen schrijven dd. 4 april 1951 door de Directeur loodswezen 6e district, F.J.E. Krips. Opneming van het personeel loodswezen, enz. in de Koninklijke Marine reserve.

Loodsverklaring van 24 mei 1953. Betreft de aanvaring tussen de "CARL GORTON" en de "EUROPA". Verklaring gezagvoerder van 19 november 1953.

Verklaring van de gezagvoerder ss."MERWARRI", ten ankerliggend op Vlissingen Rede, over het aan boord houden van de loods.

Loodsverklaring van 21 november 1953, betreft het aan boord blijven in opdracht van de gezagvoerder van het Engelse schip ss."MERWARRI" van de Brocklebank Line.

Loodsverklaring 4 juli 1954. Waarneming omtrent de aanvaring ss."SAN FELICE" (Italiaans) en de m.s. "MEONIA" op de rede van Vlissingen.

Krantenknipsel betreffend het aan de grond lopen van het Noorse schip "SIRENES" op 14 januari 1955.

Loodsverklaring over het stranden van de "SIRENES" te Terneuzen 14 januari 1955.

Loodsverklaring betreffende de aanvaring tussen de "DUPRE" en de "VLISMAR III", 15 juli 1955.

Brief van C. ter Poorten, directeur loodswezen 6e district. No. 1/27/1 aan de loodsen in het 6e district, over het aannemen van fooien, 14 februari 1956.

Een kopie van het krantenartikel uit de "Nieuwe Rotterdamse Courant" van 13 feb. 1956 over het aannemen van fooien door rijksambtenaren sub titel: Ongezonde toestanden bij het loodswezen op de Westerschelde. Gepaard aan inmiddels opgespoorde belastingontduiking. (1949-1954) No.: 122/12 6 maart 1967.

Brief van J. Heyse, commissaris van het loodswezen, enz. aan A. v.d. Maas met vraag omtrent weigering vervoer van loodsboot naar schip. Mededeling van stuurman Van Ginkel omtrent weigering om op 25 feb. 1967 met zes loodsen te worden overgebracht.

Brief van D. Burger & Zoon, 23 april 1971.

Aanvaring van het Noorse m.s." BRABANT" met het Duitse m.s. "NECKERTAL" en de hulpverlening door de loodsboot "ANTARES", gezagvoerder A. v.d. Maas.

Kopie ongedateerd krantenartikel betreffende aanvaring m.s." BRABANT" en de m.s. "NECKERTAL".

Bedankbrief A. v.d. Maas voor de als dank ontvangen Noorse glazen set.

ADMIN 80/71 28 april 1971 betreft hulpverlening na aanvaring door de loodsboot aan m.s." BRABANT" en het m.s. 'NECKERTAL".

Brief van 28 april 1971 No.: 31940 S van de directeur van het loodswezen 6e district N.M. Bollen betreffende de hulpverlening bij de aanvaring m.s." BRABANT" en het m.s. "NECKERTAL".

Een handgeschreven verklaring over reddingsactie Antares en Noorse vrachtschip Braband en krantenartikel van 6 april 1971.

Ongedateerde loodsverklaring betreffende aanvaring Egyptische m.s. "EL. TEAGOUM" met de sluis in Terneuzen.

Een loodsverklaring van 25 augustus 1967 over invaren sluis van Terneuzen.

Ongedateerde brief met vraag over pensioenuitkering/beloning voor het varen tijdens de oorlog. Heeft van 26-11-1938 tot 01-11-1947 gevaren bij de N.I.T.

(Identiteits No. Netherlands Shipping and Trading Committe Ltd. 221050)

Ongedateerde brief van De Nederlandse loodsen aan de 2e Kamer der Staten Generaal te 's Gravenhage over de onvrede met de salariëring.

Brief van de directeur 6e district d.d. 04 september 1956 over de verantwoording van de loods gedurende de loodsreis.

Het uiteindelijke verzoek is een salaris verhoging tot ƒ 1500,- per maand. Getekend door B. J. van Dierendonck. Kapitein loods Maj. tit. Suez kanaal Maatschappij.

Dienstreglement Loodswezen, Staatsdrukkerij te 's Gravenhage 1951.

Boekje Levens Zeebeelden: Diverse teksten.

Stukken en foto betreffende Jan Plasschaert aan boord van de Samuel Moss 1896.

Aanstelling tot Zeeloods 1 juli 1950

Monsterboekje 1938

Vijf Arbeidsovereenkomsten Loodswezen 1948 -1950

Diverse benoemingen Koopvaardij, Marine en Loodswezen 1942 - 1972

Verklaring diensttijd als matroos Loodswezen

Document Eedaflegging 10 dec. 1952

Twee verklaringen 1954-1955 "extention leave form"

Verklaring Rotterdamse Lloyd over schepen waarop is gevaren.

Drie benoemingen loodswezen 1950 - 1968

Zeven stukken betreffende salariëring v.d. Maas.

D23 Vervolg stukken A. v.d. Maas

Zeven schepenboekjes van 1950 - 1968

Een vademecum

Een paspoort en diverse walpasjes WOII 1940

Een diploma 3e rang 1937

Drie reglementenboekjes Marine

Een zakboekje Marine 1937

Een conduiteboekje opleidingsschip Nederlander 1931

Een zakboekje Rotterdamse Lloyd 1932

Een schrift sterrenkunde/zeevaartkunde

D24 Kopieverslag van Steven van Rees over de meidagen 1940 aan boord loodsboot no. 8 in een brief aan Willem van Leeuwen mei 1974, 5 blz.

D25 Stukken van Willem van Leeuwen, rivierloods

Een lijst met loodsen uit geslacht Van Leeuwen

Drie brieven van Willem van Leeuwen aan Jacques W. Deijnen 1998/2000

Brief van Willem van Leeuwen als voorzitter Loodsen vereniging aan commissaris De Hondt 1956/1957, 2 blz.

Briefje aan Van Leeuwen van C. ter Poorten, 1996.

D26 Stukken B.J. de Poorter, rivierloods 1 nov. 1926- 1 jan. 1968

Verklaring Inspecteur-Generaal voor de Scheepvaart betr. B.J. de Poorter als controleur luchtbescherming dd. 8 mei 1941

Idem betr. plaatsing bij S.I. te Leiden 27 aug. 1942

Idem betr. verhuiskosten 18 sept. 1942

Idem betr. voorkeurswoningen 13 okt. 1942

Idem betr. woning in Leiden 15 dec 1942

Idem betr. voorschot 15 dec. 1942

D27 Stukken van C.J. Wielinga, rivierloods

Vrijstelling Militaire dienst, 3 mei 1921

Bewijzen van ontslag koopvaardij, 1920/1921

Diploma 3e stuurman GHV, 5 nov. 1928

Aanstelling matroos Loodswezen, 27 juli 1929

Aanstelling loodskwekeling 2e klas, 27 juli 1929

Aanstelling kwekeling 1e klas, 1 sept. 1934

Twee loodsaanstellingen 1927 en 1934

Verklaring dir. Loodswezen 6e district dd. 1 okt. 1942 dat Wielinga 27 november 1928 in dienst was als matroos.

Uitreksel Geboorteregister Velsen, 13 okt. 1942

Inkoop pensioen van 1 nov. 1942 tot 1 nov. 1944

Benoeming tot binnenloods in vaste dienst (hij stond op wachtgeld) 3 aug. 1946

Formulier vervroegd ouderdompensioen 1962

Ontslag Rijksdienst, 1962

Drie aanstellingen ambtenaar radardienst 1962/1967

Ontslag als administratief ambtenaar en pensioen 8 nov. 1967

D28 Stukken K. Lagendijk, rivierloods 1923-1968

Kopieën van stukken van o.m.

Aanstellingen

Oorlogsdocumenten

Krantenartikelen

Nb. De originelen zijn in bezit van J. Lagendijk, oud loods en zoon van K. Lagendijk.

Klapper Loodsengeslacht Lagendijk

D29 Stukken en bescheiden van Tj. Spanjer, zeeloods

Uitreksel geboorteregister, 23 mei 1933

Zakboekje VNS, bediende Amstelkerk, 1934

Twee geneeskundige verklaringen, 1937

Diploma 2e stuurman, 11 mrt. 1937

Paspoort 1937

Ontslagbrief KPM, 13 juli 1938

Twee krantenknipsels over de stranding van ss. Baud waaraan 4e stm. Spanjer schuldig werd bevonden.

Arbeidsovereenkomst loodswezen, 1 dec. 1938

Aanvullende arbeidsovereenkomst met Loodswezen, 1 april 1940

Tractementlijsten Loodswezen 1938-1940

Mededeling ontvanger loodsgelden over uitkering salaris over 1940/1942 aan echtgenotes van in buitenland verkerend personeel

Aanstelling 2e officier s.s. Winsum in New York, 20 juli 1943

Tractementlijst loodskwekeling 2e klasse 1944

Idem hulploods 1945

Handgeschreven verslag van het op een mijn lopen van ss. Eleftheria, 22 maart 1945

Getypte kopie hiervan.

Envelop Britisch General Hospital no. 8 (ledig)

D30 Stukken van W.M. Herkemij

Publicaties over het bombarderen van de "Iris" 17 maart 1941.

D31 Buijs's zakboekje voor de koopvaardij (vademecum)

Van A. Hoek, in 1881 kapitein op de Graafstroom. 1n 1909 voorzitter VNLS.

D32 Diverse brieven

Brief van W. Lems, Willowbrook USA aan A. Molle over loodsengeslacht Lems, 6 feb. 1988

Brief van A. Molle aan mevr. Willson, Vlissingen over haar familie (Jansen) bij het Loodswezen, 2 april 1987

Brief aan A. Molle van Ben Janse over het erelidmaatschap van de VNLS, 26 april 1988

D33 Stukken H.D. Streefkerk

Handgeschreven biografie van H.D. Streefkerk, schipper redeboot, schipper reddingsboot, in dienst loodswezen 1906-1938. 5x gedecoreerd

D34 Stukken Hendrikus Wilh. Tabak, 1899-1985, oud-schipper rededienst en Kaaphoornvaarder.

Kopieën krantenartikelen van schipper Tabak en Kaaphoornvaarders

D35 Stukken van Johannes van der Eijk, zeeloods 23 maart 1852 tot 28 dec. 1924

Brief Jan van der Eijk met de levensloop van zijn grootvader Johannes van der Eijk 27 dec. 1991

Drie brieven van J. van der Eijk aan A.C. Macaré jan. 1984, juni 1984, ongedateerd.

Document over vijf generaties loodsen Van der Eijk.

Brief van J.W.A. Deijnen aan J. van der Eijk te Someren, 3 feb. 1992

Kopieën schepenboek 1872-1891

Kopieën reisverslagen 1905-1907

Kopieën koersen Vlissingen-Westhinder van ss. Willem, Prins van Oranje 1905

Kopieën beschrijving betonning 1906/1907

Kopieën in- en uitgaande lijst van het S.S. Nederland

Kopieën koersen S.S. Prins Hendrik 1901-1909

Kopie uit "Kent u ze nog die Vlissingers", foto nr 34 van Nederlandse Loodsen voor de Sociëteit.

D36 Stukken van Pieter van Saane, loods.

Kopie bewijs en nota van inschrijving in de Zeemans- en Vissersbeurs, 22 jan. 1892


D37 Artikel uit: Lekko 12e jaargang no. 118 1987 blz 119-123 Vijf oorlogsjaren bij de sleepvaart 1940-1945 door C. Heijkoop

Idem kopie deel II blz 4-11

Van beiden kopie

D38 Stukken van L. van Beusekom

Kort reisverslag van de konvooireis van ss. Pieter de Hoogh 20 mei 1942.

Droevige gebeurtenissen 1911-1926

Het Loodspersoneel in oorlogstijd

D39 Zeemansloopbaan J.C. van der Peijl, in dienst 1 maart 1927. Op 14 juni 1942 omgekomen bij luchtaanval te Tobroek (Libië).

D40 Beperkt Certificaat als Radio Telefonist W. van Ginkel 12 augustus 1954.

D41 Veertig legitimatiebewijzen Rijksloodsen periode 1958-1984

D42 Schrijven van W. van Leeuwen 25-10-2001 aan Jacques W.A. Deijnen o.a. over Van Rees en Tj. Spanjer.

D43 Facsimile uitgave van de met de hand geschreven en getekende loodsengids door zeeloods J. Smith uit 1915. Nr. 350/350. Origineel eigendom van Stichting Lichtschip 12 "Noord-Hinder".

D44 Overdruk van krantenartikel over Dr. Staverman Erelid van de Vereniging Nederlandse Loodsen Sociëteit, PZC 19 augustus 1999. (Zie ook Lootsluyden en Historiën blz. 9).

D45 Afdrukken van krantenartikelen betreffende de redding van de opvarenden van de Engelse barge Enchanteresse nabij Terneuzen op 6 november 1921. Bij de redders o.a. de rivierloods A.P.K. Onderdijk. Bijgevoegd 2 foto's van zijn reddingmedailles, uitgereikt door Prins Hendrik 14 jan. 1922 en een foto van de redders.

D46 Korte biografie van Pieter Pietersz Pie, geboren 1778 en zijn zoon Pieter geboren 1789 beiden loods te Westerschelling. Geschreven door Iem Smit, 13 februari 1981.